Baigiamasis susitikimas su mokytojais tema „Mokytojo misija, vertybės ir profesinis augimas“

Artėjant vasarai atsisveikinome su sėkmingai mokymus įveikusiomis programų „Mokau Vilniuje“ ir „Sugrįžtu mokyti“ dalyvių grupėmis. Pradedančiuosius ir į mokyklą dirbti sugrįžusius Vilniaus pedagogus pakvietėme į paskutinį susitikimą šiais mokslo metais, kurį vedė lektoriai dr. Aurimas M. Juozaitis ir dr. Eglė Pranckūnienė.

Šiemet „Pradedu mokyti Vilniuje“ ir „Sugrįžtu mokyti“ dalyviams parengtą mokymų programą sudarė 8 susitikimai. Mokymai prasidėjo 2022 spalio mėnesį. Pirmoji kiekvieno susitikimo dalis buvo skiriama refleksijai ir probleminių klausimų kėlimui, o antroji – tam tikros srities profesinei kompetencijai stiprinti. Visus susitikimus vedė du lektoriai, vienas – refleksijos moderatorius, kitas – temos lektorius. Mokymų metu pedagogai stiprino savo profesinį tapatumą, asmenybės augimą, pedagoginės psichologijos bei ugdymo praktikos gebėjimus.

Susitikimo pradžioje mokytojai aptarė praėjusio susitikimo metu gautą namų darbų užduotį. Pasiskirstę grupelėmis, mokytojai apsikeitė įžvalgomis apie mokinių kompetencijų plėtojimą ir aptarė, kaip mokyklose ruošiamasi atnaujinamų Bendrųjų programų įgyvendinimui.

Mokymų dalyviai teigė, jog šiuo metu mokyklose vaikų kompetencijos ugdomos mažais žingsneliais. Lektorės dr. E. Pranckūnienės teigimu, kompetencijomis grįstas ugdymas yra apie kryptingą ir sąmoningą atitinkamų kompetencijų vertinimą. „Jei vaikai mokosi paruošti skaidres, pristatyti savo darbą prieš klasę, jie turės žinoti ir suprasti, kad tuo metu bus vertinama būtent ši kompetencija“, – teigė lektorė. Kompetencijomis grįstas ugdymas yra integruoto ugdymo pagrindas, pagal kurį ugdomas besimokantysis (ne dalyko žinovas), o nūdienos problemos nėra sprendžiamos tik vieno mokomojo dalyko pagrindu.

Toliau apie mokytojo misiją, vertybes ir profesinį augimą drauge su programos dalyviais kalbėjosi dr. Aurimas M. Juozaitis. Lektorius akcentavo, jog vertybės atveria vertę, kuria tvarumą, o jų puoselėjimas ugdyme yra neišvengiamas. „Mes bandome išsaugoti tai, kas yra vertinga. Tai, ką saugojame ir puoselėjame palieka pėdsaką. Švietimas turi kurti tvarumą, kuris yra stiprus akcentas ugdymosi procese“, – sakė dr. A. M. Juozaitis.

Susitikimo metu kalbėta apie ugdymo rezultatus, kuriuos sudaro 3P: PASIEKIMAI, PASTANGOS IR PAŽANGA. Anot lektoriaus, ugdymo(si) pasiekimus sudaro tai, ką asmuo žino, supranta ir moka. Pastangos – tai motyvai įveiklinti pasiekimus, o pažanga yra teigiamas pokytis, kurį sukuria tinkamas esamų žinių įveiklinimas. Pasiekimai, pastangos ir pažanga auga tarpusavio ryšių ir santykių dėka.

Lektorius akcentavo, jog nors daugelis švietimą asocijuoja su paslauga, tačiau tai yra misija. „Ugdymas nėra ekonominių santykių rezultatas. Jei švietimas yra paslauga, tai mąstysime ir elgsimės su juo kaip su paslauga. Švietimas yra kultūros misija, nes ugdymas yra apie puoselėjimą ir plėtrą tvarumui. Švietimas –tai kelionė pa(si)keitimui, o mokytojo misija yra būti mokymosi pavyzdžiu“, – teigė lektorius.

Antrojoje susitikimo dalyje buvo aptarti grįžtamojo ryšio tikslai. Pasak lektoriaus, gebėjimas priimti grįžtamąjį ryšį rodo asmens potencialą išklausyti ir mokytis. Svarbu, jog ugdantis grįžtamasis ryšys būtų pateikiamas apibūdinančiomis, o ne teigiančiomis formuluotėmis.

Susitikimo pabaigoje mokytojai gavo individualią užduotį – prisiminti įsimintiniausią įvykį ir grupelėse pasiskirsčius skirtingais vaidmenimis (pasakotojo, klausytojo, stebėtojo) jį pristatyti, suteikti ugdomąjį grįžtamąjį ryšį.

Atsisveikiname su šio sezono programų dalyviais ir su nekantrumu laukiame rudens, kuomet galėsime susitikti su naujomis programų „Pradedu mokyti“ ir „Sugrįžtu mokyti“ mokytojų grupėmis!

Kitos naujienos