Pristatyti „Vilniaus pokyčių mokyklų“ ugdymo kokybės pokyčių planai

Gruodžio 16 d. Mykolo Romerio universitete (MRU) įvyko projekto „Vilniaus pokyčių mokyklos“ refleksijų ir pirmojo etapo baigiamasis renginys. Šio susitikimo metu mokyklų komandų atstovai pristatė savo sukurtus ugdymo kokybės pokyčių planus, įsivardijo uždavinius, priemones, padėsiančias įgyvendinti tikslus – tarp kurių ir komandos formavimo, lyderystės mokymai pedagogams, nuolatinio tobulėjimo metodikos pritaikymas mokymosi procese, pamokos vertinimas bei įsivertinimas, kt.

Su projekte dalyvaujančiomis mokyklomis dirbo Mykolo Romerio universiteto edukologų komanda – dr. Lina Bairašauskienė, prof. dr. Valdonė Indrašienė, doc. dr. Violeta Jegelevičienė, Agata Katkonienė, prof.dr. Romas Prakapas.

Pradėdamas renginį, prof. dr. Romas Prakapas pasidžiaugė: „sėkmingu ir vertingu mokyklų komandų, Vilniaus švietimo pažangos centro ir MRU bendradarbiavimu, kurio metu buvo stengiamasi pažinti kiekvienos mokyklos specifiką, poreikius“.

Sveikinimo žodį tardama Vilniaus švietimo pažangos centro vadovė Unė Kaunaitė sakė, kad „šis projektas vienas iš kertinių – tai yra realus, visos mokyklos pokytis, kurį tikimės, jog galime padėti sukurti. Labai įdomu pamatyti, ką jums pavyko nuveikti nuo šių mokslo metų pradžios. Taip pat labai rūpi išgirsti grįžtamąjį ryšį, kur jums reikėtų pagalbos, kad pavyktų įgyvendinti šiuos pokyčius. Mes jus matome kaip pokyčių lyderius ne tik savo, bet ir kitoms Vilniaus miesto mokykloms“.

Renginio metu ugdymo kokybės planus pristatė dešimt Vilniaus mokyklų. Projekte dalyvaujančios mokyklų komandos įvardijo tikslus, kurie siejasi su pasirinktos srities pokyčių sistemos diegimu ugdymo įstaigoje, pavyzdžiui: parengti arba sustiprinti esamą vaiko individualios pažangos stebėjimo sistemą, sukurti vieningą, nuoseklią ir tikslingą grįžtamojo ryšio kaip abipusio veiksmo tarp mokytojo ir mokinio (-ių) sistemą, kuri padėtų skatinti individualią pažangą ir gerinti mokinių mokymosi rezultatus, įdiegti duomenimis grįstą mokinių raštingumo gebėjimus stiprinančią, mokinio individualią pažangą skatinančią sistemą ir kt. Mokyklų keliami tikslai orientuoti ne tik į mokinių pažangos stebėjimą bei tobulinimą, tačiau ir į pedagogus, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus, pavyzdžiui: skatinti pedagoginius darbuotojus pagal savo kvalifikacinę kategoriją būti pasirengusius imtis lyderio darbo, iniciatyvos ir atsakomybės, sukurti ir taikyti ugdymo(si) rezultatų vertinimo bei įsivertinimo sistemą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.

Keturios projekto mokyklos pasirinko judėti pokyčių link nuolatinio tobulinimo metodikos pagrindu. Mokyklų lyderių komandos, sudarytos iš mokyklos vadovų, pavaduotojų ugdymui, mokytojų, socialinių pedagogų, jau gruodį pradėjo savo mokymų kelią. Vedini Marijke Broer, nuolatinio tobulėjimo metodikos diegimo mokyklose ekspertės ir Klasse.pro vadovės, komandos susiplanavo kasmėnesinius mokymus, aptarė namų darbus, kuriuos lyderių komandos darys drauge su savo mokyklų pedagogų bendruomenėmis. Pirmųjų mokymų metu dalyviai mokėsi įsivardinti mokyklos misiją viziją, vertybes taip, kad jie tilptų viename lape ir būtų suprantami kiekvienam, nuo mokinio  iki direktoriaus. Naujus metus mokyklų komandos pradės išgrynindamos pagrindinius mokyklą ir jos siekinius apibūdinančius teiginius ir suderindamos juos su mokyklos bendruomene.

Artėjančiais Naujaisiais metais Vilniaus pokyčių mokyklos įgyvendins suplanuotas veiklas – mokysis, stebės, konsultuosis bei nepamirš visos drauge pasitikrinti, kaip sekasi, pasidalinti problemomis, paieškoti sprendimo būdų, pasidžiaugti sėkmėmis.

Kitos naujienos