Sostinės darželių pavaduotojai rinkosi į seminarą „Įtraukusis ugdymas. Bendradarbiavimas su mokinių tėvais“

Birželio 6 d. sostinės ikimokyklinio ugdymo įstaigų pavaduotojai dalyvavo seminare tema „Įtraukusis ugdymas. Bendradarbiavimas su mokinių tėvais“. Seminaras skirtas aktualizuoti bendradarbiavimo su  tėvais svarbą ir pasidalinti gerosiomis patirtimis. 

Šis seminaras – tai paskutinis Pavaduotojų akademijos renginys šiais mokslo metais, kurį organizavo „Edu Vilnius“ kartu su Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos lektorėmis.  

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Dovilė Janušauskaitė pasidžiaugė susirinkusių pavaduotojų gausa. Specialistės teigimu, dabartiniame kontekste įtraukiojo ugdymo tema užima svarbią vietą, todėl svarbu kalbėtis, dalintis patirtimi ir mokytis vieniems iš kitų. 

Rekomendacijomis tema „Įvairiapusis raidos sutrikimas: integracija ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose“ dalinosi VPPT direktorės pavaduotoja pedagoginiam psichologiniam darbui Irina Blažienė. Specialistė pristatė tarnybos išleistus leidinius, skirtus ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams, kuriuose pateikiama informacija apie pagalbą įvairiapusius raidos sutrikimus turintiems vaikams. Kartu su seminaro dalyviais aptarta bendradarbiavimo su tėvais svarba, pristatytas įtraukiojo ugdymo organizavimo mokykloje modelis, aktualizuoti kertiniai dalykai, kuriuos prasminga žinoti ugdymo įstaigai priimant specialiųjų ugdymosi poreikių turintį vaiką. 

Pasiskirstę komandomis, pavaduotojai atliko SSGG analizę. Komandos galvojo, kokias stipriąsias įstaigos veiklos puses galėtų išskirti, kaip sekasi įtraukti SUP vaikus į ugdymą, kokios yra neišnaudotos galimybės ir patiriami sunkumai.  

Pavaduotojai įvardijo, kad įstaigų stiprybė – tai kvalifikuoti ikimokyklinio ugdymo įstaigos specialistai, tinkama vaiko gerovės komisijos veikla, sutelktos specialistų pajėgos, patirčių dalijimosi atmosfera mokykloje, apmokyti mokytojų padėjėjai, specialistų bendradarbiavimas su tėvais. Įstaigų silpnybės įžvelgiamos mokytojų padėjėjų, specialistų trūkume, taip pat trūksta pritaikytų erdvių. Pavaduotojai teigė, jog tenka susidurti su tėvų nepripažinimu ir nenoru bendradarbiauti, kuomet kalbama apie vaiko patiriamus sunkumus. Galimybėmis laikoma aiški komunikacija, informacijos sklaida, vienos bendros metodikos laikymasis, pozityvaus elgesio sistema, individualios pagalbos planas – kaip susitarimų planas. Išskiriamos grėsmės – bendruomenės nepasirengimas priimti, įtraukti SUP vaikus į ugdymą, jaunų specialistų kompetencijų stoka, menkas tėvų supratimas, specialistų trūkumas, pedagogų perdegimas. 

Antrojoje seminaro dalyje savo patirtimi apie bendradarbiavimą su tėvais dalinosi Vilniaus lopšelio-darželio „Pasakaitė“ direktorės pavaduotoja Sandra Keršienė. Pavaduotoja kalbėjo apie pasitikėjimo kultūros įstaigoje stiprinimą, pristatė tėvų švietimo ir konsultavimo projektą „Trys žingsniai“, skirtą suteikti pagalbą pedagogams ir SUP turinčių vaikų tėvams. S. Keršienė džiaugėsi pasiteisinusia informacijos pedagogams ir tėvams teikimo priemone – darželyje kuriamomis tinklalaidėmis bei įrašų biblioteka. Išklausius tinklalaidės įrašą, tėvams suteikiama galimybė pasidalinti rūpimu klausimu virtualioje užklausų dėžutėje ir sulaukti atsakymo iš specialisto. Specialistė pritarė, kad tėvams bei pedagogams trūksta informacijos, žinių, tad patogių komunikacijos kanalų paieška yra ypač svarbi. 

Apibendrindama seminarą, VPPT specialistė I. Blažienė teigė, jog svarbiausia ugdymo įstaigoje užtikrinti saugią aplinką vaikams, šviesti bendruomenę apie įvairius raidos sutrikimus, nuolatos palaikyti ryšį ir bendradarbiauti su vaikų tėvais. 

Atsisveikindami ikimokyklinio ugdymo įstaigų pavaduotojai dėkojo už vertingas seminaro įžvalgas ir patarimus, kurie, tikimės, įkvėps ir padrąsins bendradarbiaujant su vaikų tėvais ir kolegomis. 

Kitos naujienos