_JEV3469-7e8f1c98d93948083f68cab4fe645094.jpg

Inovatyvus ugdymas

Skatiname taikyti inovatyvius mokymo metodus, kūrybiškumo ir pažinimo kompetencijų ugdymą ikimokyklinėse ir bendrojo ugdymo įstaigose.

Programos faktai
10

ikimokyklinio ugdymo įstaigų baigė mokymus kaip dirbti taikant Naratyvinio žaidimo ir mokymosi (NEPL) metodikas.

829

pradinių klasių mokytojai mokėsi programoje Kūrybiškas technologijų (KT) panaudojimas pradiniame ugdyme.

9/10

balų pavaduotojai ir mokytojai vertina Gamtos mokslų laboratorijos naudą ugdymo procesui.

3/4

visų Vilniaus miesto mokyklų, kuriose mokosi 1–8 kl. mokiniai, sudarytos galimybės naudotis virtualia matematikos mokymo(si) sistema Eduten.

Veiklos:
Fizinis ugdymas kitaip
Fizinis ugdymas kitaip

Tikslas

Fizinis aktyvumas yra sveiko gyvenimo pagrindas, pozityviai veikiantis ir gebėjimą susikaupti bei mokytis. Kai vaikų aktyvumas vis mažėja, siekiame, kad fizinio ugdymo pamokos būtų šiuolaikiškos ir įtraukios, sudomintų naujais ugdymo metodais.

Veiklos

Telkiama kūno kultūros mokytojų bendruomenė siekiant išgryninti iššūkius, susijusius su kūno kultūros pamokų kokybe ir parengti priemones kokybės gerinimui, plėtoti kūno kultūros mokytojų kompetencijas kviečiant juos dalintis patirtimi ir mokytis vieniems iš kitų, plėtoti kūno kultūros mokytojų kompetencijas bendradarbiaujant su mokslininkais ir kitais socialiniais partneriais.

Pasiekimai 2022 m.

44 akad. val. trukmės kvalifikacijos tobulinimo mokymuose „Fizinis ugdymas kitaip“ fizinio ugdymo pedagogai plėtojo savo fizinio raštingumo ugdymo kompetencijas. Atskirose mokymų seminaruose sudalyvavo apie 100 mokytojų.

Mokymus vedė lektoriai iš įvairių universitetų, mokytojai praktikai bei kitų sričių specialistai. Aktualizuotos temos: ugdymo aplinkos, raidos sutrikimų turinčių vaikų fizinio aktyvumo ugdymas, technologijų panaudojimas fiziniame ugdyme ir pan.

Sutelkta Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų fizinio ugdymo pedagogų bendruomenė. Organizuoti 2 renginiai, kurių metu aktualizuotas  ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinio ugdymo turinys, pristatyta ir aptarta fizinio raštingumo ugdymo samprata ir sudėliotas kitų metų kvalifikacijos tobulinimo planas.

2023 m.

Kvalifikacijos tobulinimo programa ikimokyklinio ugdymo įstaigų fizinio ugdymo pedagogams. Programos tikslas  plėtoti ikimokyklinio ugdymo pedagogų kompetencijas fizinio ugdymo klausimais.

Mokymų medžiaga


Kontaktinis asmuo

Projektų vadovė Asta Morkūnienė

Asta.Morkuniene@vilnius.lt

FabLab dirbtuvės Vilniaus mokyklose
FabLab dirbtuvės Vilniaus mokyklose

Tikslas

Skatinti inovatyvius mokymo metodus, tarpdalykinę integraciją bei mokyklų bendradarbiavimą plėtojant ir tobulinant Vilniaus miesto mokyklų atvirų techninių kūrybinių FabLab dirbtuvių tinklą.

Tikslo siekiama:

 • užtikrinant kvalifikacijos tobulinimo galimybes 36 FabLab dirbtuves įsirengusių mokyklų mokytojams;
 • sudarant sąlygas mokytojams pasinaudoti metodine medžiaga;
 • sudarant sąlygas mokytojams mokytis vieniems iš kitų dalijantis darbo FabLab patirtimi;
 • teikiant pagalbą FabLab mokykloms įrangos naudojimo klausimais.

Pasiekimai 2022 m.

2022–2023 m. m. finansuojamas 1 FabLab įrengimas Vilniaus mokykloje.  Ji prisijungs prie 35 FabLab dirbtuves turinčių mokyklų tinklo.

Šių mokyklų mokytojai kasmet tobulina darbo šiuolaikiškose erdvėse įgūdžius mokymų programose. 2022–2023 m. m. 5 ilgalaikėse programose kvalifikaciją patobulins daugiau nei 80 STEAM dalykų mokytojų. 102 mokytojai taip pat dalyvavo „FabLab vitaminų“ seminaruose.

Projektinių veiklų rinkinys

Partneriai: Techninių erdvių asociacija (Meškėnų laboratorija), VILNIUS TECH „LinkMenų fabrikas“ Kūrybiškumo ir inovacijų centras


FabLab (angl. Fabrication/Fabulous Laboratory) dirbtuvės yra šiuolaikiška įranga aprūpinta inovacijų bei išradimų kūrimo platforma, skirta konstruoti, modeliuoti, projektuoti, gaminti įvairius gaminius, modelius, maketus ar prototipus, o tai pat skatinti kūrybiškumą, verslumą, domėjimąsi technika bei technologijomis. FabLab dirbtuvėms rekomenduojama minimali įranga: 3D spausdintuvasCNC frezavimo staklėsLazerinė pjaustyklėPloterisElektronikos/robotikos komponentai (su bent viena litavimo stotele ir keliais elektronikos / robotikos rinkiniais).

Ugdymo procese FabLab dirbtuvių privalumas – mokymas(is) autentiškoje, įveiklinančioje aplinkoje, kurioje mokiniai, iškeltiems iššūkiams ieškodami kūrybinių sprendimų, nueina vaizduotės, dizaino, prototipavimo, refleksijos ir bendradarbiavimo kelią. Mokiniai, vedami savo intelektualinio smalsumo, eksperimentuoja, tyrinėja ir išradinėja ir tai padeda jiems suvokti save besimokančiais, turinčiais gerų idėjų ir galinčiais jas įgyvendinti praktikoje.

Mokymų medžiaga

Rekomenduoja Vilniaus Jėzuitų gimnazijos technologijų mokytojas Marius Narvilas


Kontaktinis asmuo

Projektų vadovė Rūta Mazgelytė

Ruta.Mazgelyte@vilnius.lt

Gamtos mokslų laboratorijų steigimas Vilniaus miesto gimnazijose
Gamtos mokslų laboratorijų steigimas Vilniaus miesto gimnazijose

Tikslas

Sudaryti sąlygas kokybiškam gamtamoksliniam ugdymui(si) bei paskatinti mokinių domėjimąsi moksline-tiriamąja veikla plėtojant ir tobulinant šiuolaikiškų gamtos mokslų laboratorijų tinklą Vilniaus miesto savivaldybės gimnazijose.

Tikslo siekiama:

 • padedant gimnazijose įrengti šiuolaikiškas gamtos mokslų laboratorijas ir apsirūpinti šiuolaikiškomis mokymosi priemonėmis;
 • užtikrinant kvalifikacijos tobulinimo galimybes gamtos mokslų laboratorijas įsirengusių mokyklų mokytojams;
 • sudarant sąlygas Vilniaus gamtos mokslų mokytojams mokytis vieniems iš kitų dalijantis patirtimi.

Pasiekimai 2022 m.

2022–2023 m. m. finansuojamas 4 gamtos mokslų laboratorijų įrengimas Vilniaus mokyklose. Jos prisijungs prie 9 atnaujintas gamtos mokslų laboratorijas turinčių mokyklų tinklo.

Gamtos mokslų laboratorijos naudą ugdymo procesui pavaduotojai ir mokytojai vertina 9 balais iš 10.

Partneriai: Gamtos mokslų ugdymo centras


Kontaktinis asmuo:

Projektų vadovė Rūta Mazgelytė

Ruta.Mazgelyte@vilnius.lt

Skaitmeninė matematikos klasė: Eduten platformos integravimas
Skaitmeninė matematikos klasė: Eduten platformos integravimas

Tikslas

Matematikos gebėjimai – viena opiausių problemų šiandien. Siekiame neleisti ugdymo spragoms atsirasti nuo mažų dienų, tam pasitelkdami suomių kurtą matematikos mokymosi platformą Eduten Playground.

Veiklos:

Eduten – tai kompiuterizuota matematikos mokymo(si) platforma, moksliškai pagrįsta šiuolaikinės matematikos didaktikos ir pedagogikos tyrimais. Ji pasižymi labai gera mokymosi duomenų analitika, pritaikyta mokinio, klasės ir mokyklos lygmenų pažangos ir pasiekimų stebėsenai. Pernai ji pelnė UNICEF EdTech konkurso prizą.

Projekte dalyvaujančios atrinktos mokyklos vienerius metus naudojasi matematikos mokymo(si) platformą Eduten, užtikrinant kvalifikacijos tobulinimą ir pagalbą platforma besinaudojantiems mokytojams.

Projektas susideda iš:

 • mokymų, susijusių su virtualios mokymo(si) platformos Eduten taikymu ir šios aplinkos mokinių mokymosi duomenų analitika, koordinatoriams mokyklose ir mokytojams;
 • konsultacijų mokytojams ir koordinatoriams mokyklose įvairiais klausimais, susijusiais su virtualios mokymo(si) platformos Eduten naudojimu;
 • konsultacijų mokytojams ir koordinatoriams mokyklose dėl darbo su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais mokymo(si) Eduten platformoje;
 • mokytojų kvalifikacijos tobulinimo naudojant inovatyvias mokymo(si) aplinkas ugdyme;
 • aprūpinimo matematikos mokymo(si) Eduten platformos naudojimo vadovu;
 •  projekte dalyvaujančių mokytojų telkimo į virtualią mokymosi bendruomenę.

Partneris: Eduten

Pasiekimai 2022 m.

Beveik 3/4 visų Vilniaus miesto mokyklų (77,9 %), kuriose mokosi 1–8 kl. mokiniai, sudarytos galimybės naudotis virtualia matematikos mokymo(si) sistema Eduten.

Apie 50 % šio amžiaus mokinių naudojasi Eduten matematikos įgūdžiams stiprinti.


Kontaktinis asmuo

Projektų vadovė Edita Linkevičiūtė

Edita.Linkeviciute@vilnius.lt

Mokomės žaidžiant: pasaulio pažinimas kitaip
Mokomės žaidžiant: pasaulio pažinimas kitaip

Tikslas

Remiantis patyriminio ugdymo principais sužaidybinti pasaulio pažinimo pamokas ir ugdyti 3–4 klasių mokinių dalykines ir bendrąsias kompetencijas.

Žema mokinių motyvacija yra vienas iš svarbiausių veiksnių, lemiančių prastus pasiekimus. Todėl mokymosi sužaidybinimas, pasitelkiant mokiniams įdomesnes formas, gali tapti puiku įrankiu ne tik sudominti mokinius, bet ir juos motyvuoti bei siekti geresnių pasiekimų.

Veiklos

 • Projekte dalyvaujančioms mokykloms suteikiama prieigą prie pilnai paruoštos pasaulio pažinimo pamokų; medžiagos ir užduočių su Minecraft education edition programa 3–4 klasėms;
 • Kiekvienam projekte dalyvaujančiam mokytojui paskiriamas mentorius;
 • Suteikiamos Minecraft education edition licencijos mokytojui ir kiekvienam klasės mokiniui iki projekto pabaigos;
 • Teikiama individuali techninė pagalba diegiant Minecraft education edition;
 • Vyksta darbo su platforma mokymai mokytojams.

Pasiekimai 2022 m.

2022–2023 m. m. 24 trečių–ketvirtų kl. mokytojos naudojo Minecraft pasaulyje sukurtas pasaulio pažinimo pamokas. Šiose pamokose mokėsi daugiau nei 500 mokinių.

Galimybę, kad rekomenduotų tokį mokymosi būdą kolegoms, šie mokytojai vertina 9/10. 80 proc. mokytojų sutinka su teiginiu, kad mokantis sužaidybintu metodu padaugėjo daugiau nei pusės mokinių pasaulio pažinimo pasiekimai.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022 m. vasaris–2023 m. gegužė.

Partneriai: VšĮ Edukraftas (Trys kubai)


Kontaktinis asmuo

Projektų vadovė Rūta Mazgelytė

Ruta.Mazgelyte@vilnius.lt

Medijų ir informacinis raštingumas (MIR)
Medijų ir informacinis raštingumas (MIR)

Tikslas

Su tokia gausa informacinių šaltinių – nuo žinių portalų iki socialinių medijų ar Youtube video – privalome išmokti atpažinti patikimus šaltinius, patikrinti informaciją ir suprasti, kaip šiame sraute gyventi.

Medijų ir informacinis raštingumas (MIR) suteikia mokytojams reikiamų kompetencijų suvokti medijų vaidmenį ir funkcijas demokratinėje visuomenėje, suprasti sąlygas, kuriomis medijos gali atlikti savo funkcijas; kritiškai vertinti medijų turinį; turėti įgūdžių (ir naudoti IT) turiniui sukurti.

Veikla

Mokymų metu pristatomos ir aptariamos tvirtą medijų ir informacinio raštingumo pagrindą suteikiančios temos:

 • Įvadas į medijų ir informacinį raštingumą. Naujienų analizė (klaidinančios informacijos atpažinimas), faktai versus nuomonės, skirtingos informacijos rūšys;
 • Vizualinės medijos. Kaip vizualinės medijos yra pasitelkiamos klaidinančios informacijos sklaidai. Skirtingų vizualinių medijų atpažinimo įrankiai (fotografijos, vaizdo įrašai), jų naudojimas dirbant su mokiniais, naujausios technologijos;
 • Mąstymo šališkumai. Kaip veikia mūsų smegenys ir kaip šias žinias galima išnaudoti, siekiant mumis manipuliuoti;
 • Duomenų raštingumas. Privačių duomenų apsauga, internetinis asmens pėdsakas ir ką iš jo galima sužinoti. Manipuliavimas duomenų pateikimu (statistinių duomenų vizualizavimas);
 • Propaganda. Propagandos technikos ir tikslai. Apie Lietuvos valstybę formuojami (meta)naratyvai. Informacinės atakos;
 • Demokratija ir socialinis teisingumas. Medijų ir informacinis raštingumo įtaka demokratijai. Žiniasklaidos kokybės standartai, rolė demokratinėje visuomenėje, kylantys iššūkiai. Stereotipų formavimas ir poliarizacija;
 • Mokymų metu bus sudarytos galimybės ir individualioms konsultacijoms. Mokymų pogramos turinys bus koreguojamas atsižvelgiant į užsiregistravusių mokytojų poreikius (programos įgyvendinimo pradžioje bus vykdoma mokytojų apklausa).

Pamatykite viešos paskaitos „Propaganda – kaip apie ją kalbėti su mokiniais?“ įrašą

Pasiekimai 2022 m.

Šiais metais ilgalaikius MIR mokymus baigė 21 mokytojas, o 2 Vilniaus mokyklos prisijungė prie British Council Lithuania ir „Trys kubai“ organizuoto projekto „Super Pilietis“, kurio tikslas – mokinių kritinio mąstymo ir demokratinių vertybių ugdymas pasitelkiant žaidimus.


Kontaktinis asmuo

Projektų vadovė Asta Morkūnienė

Asta.Morkuniene@vilnius.lt

Naratyvinio žaidimo diegimas ikimokykliniame ugdyme (NEPL)
Naratyvinio žaidimo diegimas ikimokykliniame ugdyme (NEPL)

Tikslas

Naratyvinis žaidimas ir mokymasis (NEPL) – tai vaizduote paremtas vaikų grupės vaidmenų žaidimas, kurio metu vaikai kuria bendrą siužetą. Tyrimai rodo, kad NEPL padeda ikimokyklinio amžiaus vaikams geriau pasiruošti mokyklai, ugdo raštingumo, kalbėjimo, savireguliacijos įgūdžius.

Veiklos

Programa supažindina su Naratyvinio žaidimo ir mokymosi (NEPL) metodu, atskleidžia jo teorines ir praktines ištakas, naratyvinio žaidimo sampratą ir išmoko konkrečių šio metodo įgyvendinimo žingsnių ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Dalyvaujančių įstaigų komandoms organizuojamas mokymų ciklas, suteikiamos individualios konsultacijos. Vykdomi ikimokyklinių įstaigų mokymai ir konsultacijos pagal tematiką, parinktą atsižvelgus į konkrečių ikimokyklinių įstaigų poreikius.

Nuo 2019 m. metodiką jau taikančios ikimokyklinio ugdymo įstaigos 2023 m. dalyvauja papildomuose mokymuose, skirtuose pasidalinti sukaupta praktine patirtimi bei pagilinti žinias ir kompetencijas NEPL metodikos taikyme.  

Nuo 2023 m. pavasario metodikos naujai mokytis pradėjo ir 7 Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigos :  

 • Vilniaus lopšelis-darželis „Pušaitė“;  
 • Vilniaus lopšelis-darželis „Pilaitukas“; 
 • Vilniaus lopšelis-darželis „Rasa“; 
 • Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis-darželis; 
 • Vilniaus lopšelis-darželis „Žirniukas“; 
 • Vilniaus Vaduvos darželis-mokykla; 
 • Vilniaus lopšelis-darželis „Vėrinėlis“. 

Pasiekimai 2022 m.

2022 m. pavasarį mokymus baigė dar 10 ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Nuo 2019 m. mokymuose dalyvavo 114 pedagogių iš 25-ių Vilniaus miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Per mokymų laiką 65-iose ikimokyklinio ugdymo grupėse sužaista virš 300 naratyvinio žaidimo epizodų. Į projektą buvo įtraukta daugiau nei 1300 vaikų.

2022 m. atliktoje apklausoje dalyvavę pedagogai mokymus įvertino daugiau nei 9 balais iš 10.


Kontaktinis asmuo

Projektų vadovė Rūta Lazauskaitė

Ruta.Lazauskaite@vilnius.lt

Informatikos ir technologinės kūrybos pradiniame ugdyme diegimas
Informatikos ir technologinės kūrybos pradiniame ugdyme diegimas

Tikslas

Technologijų reikšmė kasmet tik didėja, todėl būtina su jomis supažindinti nuo pirmų dienų mokykloje. Suteikiame pradinių klasių mokytojams įrankius kūrybiškai integruoti informacines technologijas jų pamokose.

Veiklos

Su programos „Vedliai“ pagalba jau antrus metus Vilniaus mokyklos mokosi integruoti informacines technologijas į pradinių klasių pamokas, taip iš anksto pasiruošdamos rudenį startuojančioms atnaujintoms ugdymo programoms.

Padedame mokytojams ugdyti vaikų loginį mąstymą, kūrybiškumą ir gebėjimą apjungti įvairias technologijas, įgyti įgūdžių, reikalingų sėkmingam darbui technologijų industrijose (programavimas, dizainas, 3D modeliavimas, virtuali realybė, animacija, žaidimų kūrimas, dirbtinis intelektas).

Projektas šiemet sulaukė tarptautinio pripažinimo pasauliniame skaitmeninių projektų konkurse World Summit Awards.

Pasiekimai 2022 m.

2021–2022 m. m. programoje mokėsi 829 pradinių klasių mokytojai. Iš viso į projektą jau įsitraukė 90 proc. Vilniaus miesto savivaldybės pavaldumo mokyklų, turinčių pradinio ugdymo klases.

2022 m. rudenį pirmą kartą sudaryta galimybė prie ilgalaikių KT mokymų prisijungti ir 5–8 klasių IT mokytojams. Prie programos prisijungė 85 procentai visų mokyklų, joje kompetencijas kels 70 IT mokytojų.

Platformos ir programos įgyvendintojai: projekto partneriai „Vedliai“


Kontaktinis asmuo

Projektų vadovė Asta Morkūnienė

Asta.Morkuniene@vilnius.lt

Esportas
Esportas

Tikslas

Žema mokinių motyvacija yra vienas iš svarbiausių veiksnių, lemiančių prastus pasiekimus. Todėl mokymosi sužaidybinimas, pasitelkiant mokiniams įdomesnes formas, gali tapti puiku įrankiu ne tik sudominti mokinius, bet ir juos motyvuoti bei siekti geresnių pasiekimų.

Veiklos

Kompiuteriniai žaidimai jau yra mokinių gyvenimo dalis. Esportas – tai varžymusi pagrįstas virtualus sportas. Esporto suteikiamos galimybės padeda mokiniams ugdytis darbo komandoje įgūdžius, kūrybiškai spręsti problemas bei mokytis siekti tikslų. Kai kurios pasaulio valstybės jau dabar viena ar kita forma integruoja esportą į ugdymą.

Užsiėmimų metu mokiniai ne tik atlieka komandines ir individualias užduotis, mokosi strategijos ir veiksmų planavimo, taktikos kūrimo, bet ir sveikos gyvensenos, emocijų valdymo, asmeninių tikslų siekimo ir rezultatų įsivertinimo. Pasauliniai tyrimai rodo, kad esportas ypač naudingas žemesnių pasiekimų mokiniams, kaip naujas būdas sudominti ir motyvuoti mokinius.

Pasiekimai 2022 m.

Pavasarį 2 Vilniaus mokyklos išbandė pilotinę esporto programą. Mokymų programa 2022–2023 m. m. tęsiama J. Ivaškevičiaus jaunimo mokykloje.


Kontaktinis asmuo:

Projektų vadovė Rūta Mazgelytė

Ruta.Mazgelyte@vilnius.lt