_JEV3469-7e8f1c98d93948083f68cab4fe645094.jpg

Inovatyvus ugdymas

Skatiname taikyti inovatyvius mokymo metodus, kūrybiškumo ir pažinimo kompetencijų ugdymą ikimokyklinėse ir bendrojo ugdymo įstaigose.

Programos faktai
7

ikimokyklinio ugdymo įstaigų baigė mokymus kaip dirbti taikant Naratyvinio žaidimo ir mokymosi (NEPL) metodikas.

731

pradinių klasių mokytoja(s) baigė programą Kūrybiškas technologijų (KT) panaudojimas pradiniame ugdyme.

8

Gamtos mokslų laboratorijos įrengtos sostinės ugdymo įstaigose.

10

Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigose įsteigti skaitymo kampeliai.

Veiklos:
FabLab dirbtuvės Vilniaus mokyklose
FabLab dirbtuvės Vilniaus mokyklose FabLab dirbtuvės Vilniaus mokyklose

Tikslas

Skatinti inovatyvius mokymo metodus, tarpdalykinę integraciją bei mokyklų bendradarbiavimą plėtojant ir tobulinant Vilniaus miesto mokyklų atvirų techninių kūrybinių FabLab dirbtuvių tinklą.

Veiklos

 • užtikriname kvalifikacijos tobulinimo galimybes 36 FabLab dirbtuves įsirengusių mokyklų mokytojams;
 • sudarome sąlygas mokytojams pasinaudoti metodine medžiaga;
 • sudarome sąlygas mokytojams mokytis vieniems iš kitų dalijantis darbo FabLab patirtimi;
 • teikiame pagalbą FabLab mokykloms įrangos naudojimo klausimais.

FabLab (angl. Fabrication/Fabulous Laboratory) dirbtuvės yra šiuolaikiška įranga aprūpinta inovacijų bei išradimų kūrimo platforma, skirta konstruoti, modeliuoti, projektuoti, gaminti įvairius gaminius, modelius, maketus ar prototipus, o tai pat skatinti kūrybiškumą, verslumą, domėjimąsi technika bei technologijomis. FabLab dirbtuvėms rekomenduojama minimali įranga: 3D spausdintuvasCNC frezavimo staklėsLazerinė pjaustyklėPloterisElektronikos/robotikos komponentai (su bent viena litavimo stotele ir keliais elektronikos / robotikos rinkiniais).

Ugdymo procese FabLab dirbtuvių privalumas – mokymas(is) autentiškoje, įveiklinančioje aplinkoje, kurioje mokiniai, iškeltiems iššūkiams ieškodami kūrybinių sprendimų, nueina vaizduotės, dizaino, prototipavimo, refleksijos ir bendradarbiavimo kelią. Mokiniai, vedami savo intelektualinio smalsumo, eksperimentuoja, tyrinėja ir išradinėja ir tai padeda jiems suvokti save besimokančiais, turinčiais gerų idėjų ir galinčiais jas įgyvendinti praktikoje.

Mokymų medžiaga

Rekomenduoja Vilniaus Jėzuitų gimnazijos technologijų mokytojas Marius Narvilas

Pasiekimai 2023 m.

2023–2024 m. m. finansuojamas 1 FabLab įrengimas Vilniaus mokykloje.  Ji prisijungs prie 36 FabLab dirbtuves turinčių mokyklų tinklo.

2023 m. vyko 5 FabLab vitaminų seminarai, kuriuose dalyvavo 92 mokytojai. 

Pavasarį ilgalaikes FabLab mokymų programas (pradedantiesiems ir pažengusiems) baigė 34 mokytojai.

2023 m. rudenį pradėta įgyvendinti nauja ilgalaikė mokymų programa apie elektroniką, joje dalyvauja 15 mokytojų.

Projektinių veiklų rinkinys

FabLab dirbtuves įsirengusių mokyklų sąrašas

Partneriai: Techninių erdvių asociacija (Meškėnų laboratorija), VILNIUS TECH „LinkMenų fabrikas“ Kūrybiškumo ir inovacijų centras


Kontaktinis asmuo

Projektų vadovė Rūta Mazgelytė
Ruta.Mazgelyte@vilnius.lt

Gamtos mokslų stiprinimas
Gamtos mokslų stiprinimas

Tikslas

Sudaryti sąlygas kokybiškam gamtamoksliniam ugdymui(si) bei paskatinti mokinių domėjimąsi moksline-tiriamąja veikla plėtojant ir tobulinant šiuolaikiškų gamtos mokslų laboratorijų tinklą Vilniaus miesto savivaldybės gimnazijose.

Veiklos

 • padedame gimnazijose įrengti šiuolaikiškas gamtos mokslų laboratorijas ir apsirūpinti šiuolaikiškomis mokymosi priemonėmis;
 • užtikriname kvalifikacijos tobulinimo galimybes gamtos mokslų laboratorijas įsirengusių mokyklų mokytojams;
 • sudarome sąlygas Vilniaus gamtos mokslų mokytojams mokytis vieniems iš kitų dalijantis patirtimi.

Pasiekimai 2023 m.

2023–2024 m. m. finansuojamas 8 gamtos mokslų laboratorijų įrengimas Vilniaus mokyklose. Jos prisijungs prie 13 atnaujintas gamtos mokslų laboratorijas turinčių mokyklų tinklo.

Pavasarį ilgalaikes mokymų programas, skirtas praktinėms veikloms gamtos mokslų laboratorijose, baigė 50 biologijos, chemijos, fizikos mokytojų.
Pavasarį ilgalaikes mokymų programas, skirtas praktinėms veikloms gamtos mokslų laboratorijose, baigė 50 biologijos, chemijos, fizikos mokytojų.

Gamtos mokslų laboratorijas įsirengusių mokyklų sąrašas

Partneriai: Gamtos mokslų ugdymo centras


Kontaktinis asmuo:

Projektų vadovė Rūta Mazgelytė
Ruta.Mazgelyte@vilnius.lt

Skaitmeninė matematikos klasė
Skaitmeninė matematikos klasė

Tikslas

Matematikos gebėjimai – viena opiausių problemų šiandien. Siekiame neleisti ugdymo spragoms atsirasti nuo mažų dienų, tam pasitelkdami suomių kurtą matematikos mokymosi platformą Eduten.

Veiklos

Eduten – tai kompiuterizuota matematikos mokymo(si) platforma, moksliškai pagrįsta šiuolaikinės matematikos didaktikos ir pedagogikos tyrimais. Ji pasižymi labai gera mokymosi duomenų analitika, pritaikyta mokinio, klasės ir mokyklos lygmenų pažangos ir pasiekimų stebėsenai. Pernai ji pelnė UNICEF EdTech konkurso prizą.

Projekte dalyvaujančios atrinktos mokyklos vienerius metus naudojasi matematikos mokymo(si) platformą Eduten, užtikrinant kvalifikacijos tobulinimą ir pagalbą platforma besinaudojantiems mokytojams.

Projektas susideda iš:

 • mokymų, susijusių su virtualios mokymo(si) platformos Eduten taikymu ir šios aplinkos mokinių mokymosi duomenų analitika, koordinatoriams mokyklose ir mokytojams;
 • konsultacijų mokytojams ir koordinatoriams mokyklose įvairiais klausimais, susijusiais su virtualios mokymo(si) platformos Eduten naudojimu;
 • konsultacijų mokytojams ir koordinatoriams mokyklose dėl darbo su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais mokymo(si) Eduten platformoje;
 • mokytojų kvalifikacijos tobulinimo naudojant inovatyvias mokymo(si) aplinkas ugdyme;
 • aprūpinimo matematikos mokymo(si) Eduten platformos naudojimo vadovu;
 •  projekte dalyvaujančių mokytojų telkimo į virtualią mokymosi bendruomenę.

Pasiekimai 2023 m.

Poreikį naudotis Eduten licencijomis 2023–2024 m. m. išsakė 84,88 % Vilniaus miesto savivaldybės mokyklų ir 8 privačios mokyklos. Šių mokyklų mokytojams taip pat organizuoti mokymai.

Siekiant pagerinti matematikos mokymą(si) organizuojamas diagnostinis veiksmo tyrimas „Eduten iššūkis“. 2022–2023 m. m.  „Eduten iššūkis I“ ir „Eduten iššūkis II“ dalyvavo 4 ir 6 kl. mokiniai. Kiekviename iššūkyje sudalyvavo daugiau nei 50 mokyklų, ir daugiau nei 2 500 mokinių. 

Apibendrinus iššūkių rezultatus kiekvienai mokyklai buvo parengta po dvi ataskaitas:  
1) mokyklos duomenys buvo palyginami su bendrais iššūkyje dalyvavusių Vilniaus mokyklų mokinių rezultatais; 
2) kiekvieno mokinio atliktos užduoties rezultatai.

2023–2024 m. m. tęsiame „Eduten iššūkį“ kartu su 3 ir 7 klasių mokiniais.


Kontaktinis asmuo

Projektų vadovė Edita Linkevičiūtė
Edita.Linkeviciute@vilnius.lt

Naratyvinio žaidimo diegimas ikimokykliniame ugdyme (NEPL)
Naratyvinio žaidimo diegimas ikimokykliniame ugdyme (NEPL)

Tikslas

Naratyvinis žaidimas ir mokymasis (NEPL) – tai vaizduote paremtas vaikų grupės vaidmenų žaidimas, kurio metu vaikai kuria bendrą siužetą. Tyrimai rodo, kad NEPL padeda ikimokyklinio amžiaus vaikams geriau pasiruošti mokyklai, ugdo raštingumo, kalbėjimo, savireguliacijos įgūdžius.

Veiklos

Programa supažindina su Naratyvinio žaidimo ir mokymosi (NEPL) metodu, atskleidžia jo teorines ir praktines ištakas, naratyvinio žaidimo sampratą ir išmoko konkrečių šio metodo įgyvendinimo žingsnių ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Dalyvaujančių įstaigų komandoms organizuojamas mokymų ciklas, suteikiamos individualios konsultacijos. Vykdomi ikimokyklinių įstaigų mokymai ir konsultacijos pagal tematiką, parinktą atsižvelgus į konkrečių ikimokyklinių įstaigų poreikius.

Nuo 2019 m. metodiką jau taikančios ikimokyklinio ugdymo įstaigos 2023 m. dalyvauja papildomuose mokymuose, skirtuose pasidalinti sukaupta praktine patirtimi bei pagilinti žinias ir kompetencijas NEPL metodikos taikyme.  

Nuo 2023 m. pavasario metodikos naujai mokytis pradėjo ir 7 Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigos :  

 • Vilniaus lopšelis-darželis „Pušaitė“;  
 • Vilniaus lopšelis-darželis „Pilaitukas“; 
 • Vilniaus lopšelis-darželis „Rasa“; 
 • Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis-darželis; 
 • Vilniaus lopšelis-darželis „Žirniukas“; 
 • Vilniaus Vaduvos darželis-mokykla; 
 • Vilniaus lopšelis-darželis „Vėrinėlis“. 

Pasiekimai 2023 m.

2023 m. metodikos naujai mokytis pradėjo 7 Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigos. 

Nuo 2019 m. 25 metodiką jau taikančios ikimokyklinio ugdymo įstaigos 2023 m. dalyvavo papildomuose mokymuose, skirtuose pasidalinti sukaupta praktine patirtimi bei pagilinti žinias ir kompetencijas NEPL metodikos taikyme. 


Kontaktinis asmuo

Projektų vadovė Rūta Lazauskaitė
Ruta.Lazauskaite@vilnius.lt

Skaitymo skatinimas
Skaitymo skatinimas

Tikslas

Neabejotinai literatūra turi būti neatsiejama visavertiško ugdymo dalis, tad siekiame, kad ikimokyklinio ugdymo įstaigos būtų aprūpintos ne tik ekspertų atrinktomis knygomis, bet ir žiniomis kaip skaityti, kad ir pačius mažiausius sudominti spalvingu literatūros pasauliu.

Veiklos

Bendradarbiaudami su Lietuvos Martyno Mažvydo biblioteka rūpinamės skaitymo kampelių įrengimu sostinės ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Skaitymo kampelį sudaro specialiai ikimokyklinio amžiaus vaikų poreikiams pritaikyti baldai, skaitymo specialistų atrinktos knygos ir parengta metodinė-informacinė medžiaga apie skaitymo kampelius, ankstyvąjį skaitymą bei patarimai, kaip kūrybingai įveiklinti kampelį.

Papildomai organizuojame teorinius ir praktinius pedagogams skirtus mokymus apie skaitymą su pačiais mažiausiais skaitytojais.

Pasiekimai 2023 m.

10-yje Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų įsteigti skaitymo kampeliai.

Papildomai pedagogus kvietėme dalyvauti dviejuose teoriniuose ir praktiniuose mokymuose „Skaitymas su vaikais iki 6 m.“ ir „Istorijų pasakojimo mokymai“.


Kontaktinis asmuo

Projektų vadovė Rūta Lazauskaitė
Ruta.Lazauskaite@vilnius.lt

Kūrybiškas technologijų panaudojimas
Kūrybiškas technologijų panaudojimas

Tikslas

Suteikiame mokytojams kompetencijas kūrybiškai integruoti informacines technologijas įvairių dalykų pamokose arba vesti atskirą informatikos pamoką, taip ugdant vaikų gebėjimą būti ne tik informacinių technologijų vartotojais, bet ir kūrėjais.

Veiklos

Su programos „Vedliai“ pagalba jau antrus metus Vilniaus mokyklos mokosi integruoti informacines technologijas į pradinių klasių pamokas, taip iš anksto pasiruošdamos rudenį startuojančioms atnaujintoms ugdymo programoms.

Padedame mokytojams ugdyti vaikų loginį mąstymą, kūrybiškumą ir gebėjimą apjungti įvairias technologijas, įgyti įgūdžių, reikalingų sėkmingam darbui technologijų industrijose (programavimas, dizainas, 3D modeliavimas, virtuali realybė, animacija, žaidimų kūrimas, dirbtinis intelektas).

Projektas pernai sulaukė tarptautinio pripažinimo pasauliniame skaitmeninių projektų konkurse World Summit Awards.

Pasiekimai 2023 m.

2022–2023 m. m. 1160 pradinių klasių mokytojų iš 81 savivaldybės pavaldumo mokyklos mokėsi pagal ilgalaikę kvalifikacijos tobulinimo programą. 
Mokymų programą sudarė teorinis mokymasis bei praktinis informatikos ir technologinės kūrybos diegimas pamokose. 731 mokytojas (76 % visų besimokančių) pilnai baigė mokymų programą ir gavo kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus. 

Per trejus metus visi pradinių klasių mokytojai – pasitelkdami šią arba savarankišką mokymų programą – mokėsi integruoti IT pradiniame ugdyme.

2022–2023 m. m. kompetencijas pakvietėme tobulinti ir su vyresnėmis klasėms dirbančius IT mokytojus. 53 su 5–8 klasėmis dirbantys IT mokytojai mokėsi pagal ilgalaikę kvalifikacijos tobulinimo programą ir 45 jų programą baigė. Programa apėmė teorinę dalį ir praktines ugdomąsias veiklas.

2023–2024 m. m. 47 Vilniaus miesto mokyklų 457 klasėms nupirktos licencijos informatikos mokymui, naudojant „Vedlių“ platformą. 89 IT mokytojai turi galimybę naudoti parengtus pamokų planus, gauti konsultacijas dėl informatikos atnaujinto ugdymo turinio praktinio taikymo pamokose, o mokiniai gali naudotis pratybomis.


Kontaktinis asmuo

Projektų vadovė Andra Litvinaitė
Andra.Litvinaite@vilnius.lt

Medijų ir informacinis raštingumas (MIR)
Medijų ir informacinis raštingumas (MIR)

Tikslas

Su tokia gausa informacinių šaltinių – nuo žinių portalų iki socialinių medijų ar Youtube video – privalome išmokti atpažinti patikimus šaltinius, patikrinti informaciją ir suprasti, kaip šiame sraute gyventi. Jei norime išmokyti medijų ir informacinio raštingumo mokinius, pirmiausia reikiamas žinias turime suteikti mokytojams.

Veikla

Mokymų metu pristatomos ir aptariamos tvirtą medijų ir informacinio raštingumo pagrindą suteikiančios temos:

 • Įvadas į medijų ir informacinį raštingumą. Naujienų analizė (klaidinančios informacijos atpažinimas), faktai versus nuomonės, skirtingos informacijos rūšys;
 • Vizualinės medijos. Kaip vizualinės medijos yra pasitelkiamos klaidinančios informacijos sklaidai. Skirtingų vizualinių medijų atpažinimo įrankiai (fotografijos, vaizdo įrašai), jų naudojimas dirbant su mokiniais, naujausios technologijos;
 • Mąstymo šališkumai. Kaip veikia mūsų smegenys ir kaip šias žinias galima išnaudoti, siekiant mumis manipuliuoti;
 • Duomenų raštingumas. Privačių duomenų apsauga, internetinis asmens pėdsakas ir ką iš jo galima sužinoti. Manipuliavimas duomenų pateikimu (statistinių duomenų vizualizavimas);
 • Propaganda. Propagandos technikos ir tikslai. Apie Lietuvos valstybę formuojami (meta)naratyvai. Informacinės atakos;
 • Demokratija ir socialinis teisingumas. Medijų ir informacinis raštingumo įtaka demokratijai. Žiniasklaidos kokybės standartai, rolė demokratinėje visuomenėje, kylantys iššūkiai. Stereotipų formavimas ir poliarizacija;
 • Mokymų metu bus sudarytos galimybės ir individualioms konsultacijoms. Mokymų pogramos turinys bus koreguojamas atsižvelgiant į užsiregistravusių mokytojų poreikius (programos įgyvendinimo pradžioje bus vykdoma mokytojų apklausa).

Pamatykite viešos paskaitos „Propaganda – kaip apie ją kalbėti su mokiniais?“ įrašą

Pasiekimai 2023 m.

Parengta ir įgyvendinta ilgalaikė, 40 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programa. Organizuoti mokymai 2 grupėms.
I grupės mokymus sėkmingai baigė 24 mokytojai.
II mokytojų grupė, kurią sudaro 30 pedagogų, mokymų programą baigs 2024 m.

Parengta mokymų programos antra dalis, kurioje kompetencijas plėtos ir mokymus tęs pirmą dalį pabaigę mokytojai.


Kontaktinis asmuo

Projektų vadovė Asta Morkūnienė
Asta.Morkuniene@vilnius.lt

Fizinis ugdymas kitaip
Fizinis ugdymas kitaip

Tikslas

Fizinis aktyvumas yra sveiko gyvenimo pagrindas, pozityviai veikiantis ir gebėjimą susikaupti bei mokytis. Kai vaikų aktyvumas vis mažėja, siekiame, kad fizinio ugdymo pamokos būtų šiuolaikiškos ir įtraukios, sudomintų naujais ugdymo metodais.

Veiklos

Telkiama kūno kultūros mokytojų bendruomenė siekiant išgryninti iššūkius, susijusius su kūno kultūros pamokų kokybe ir parengti priemones kokybės gerinimui, plėtoti kūno kultūros mokytojų kompetencijas kviečiant juos dalintis patirtimi ir mokytis vieniems iš kitų, plėtoti kūno kultūros mokytojų kompetencijas bendradarbiaujant su mokslininkais ir kitais socialiniais partneriais.

Pasiekimai 2023 m.

2023 m. parengta ir įgyvendinta ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa ikimokyklinio ugdymo įstaigų fizinio ugdymo mokytojams. 48 val. programa sudaryta iš 4 modulių:
 1. „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos ir ugdymo planai“ (dalyvavo 111 mokytojų);
2. „Fizinio aktyvumo skatinimo priemonės ir metodai. Netradicinis fizinis ugdymas” (53 mokytojai);
3. „Vaikų fiziniai ypatumai ir specialiųjų ugdymosi poreikių  turinčių vaikų fizinis ugdymas“ (48 mokytojai); 
4. „Bendravimas ir bendradarbiavimas su vaikų tėvais. Dalyvavimas projektuose ir programose“ (53 mokytojai).

Mokymų dalyviai išplėtojo ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinio raštingumo ugdymo kompetencijas.

Mokymų medžiaga


Kontaktinis asmuo

Projektų vadovė Asta Morkūnienė
Asta.Morkuniene@vilnius.lt

Mokomės žaidžiant: pasaulio pažinimas kitaip
Mokomės žaidžiant: pasaulio pažinimas kitaip

Tikslas

Remiantis patyriminio ugdymo principais sužaidybinti pasaulio pažinimo pamokas ir ugdyti 3–4 klasių mokinių dalykines ir bendrąsias kompetencijas.

Žema mokinių motyvacija yra vienas iš svarbiausių veiksnių, lemiančių prastus pasiekimus. Todėl mokymosi sužaidybinimas, pasitelkiant mokiniams įdomesnes formas, gali tapti puiku įrankiu ne tik sudominti mokinius, bet ir juos motyvuoti bei siekti geresnių pasiekimų.

Veiklos

 • Projekte dalyvaujančioms mokykloms suteikiama prieigą prie pilnai paruoštos pasaulio pažinimo pamokų; medžiagos ir užduočių su Minecraft education edition programa 3–4 klasėms;
 • Kiekvienam projekte dalyvaujančiam mokytojui paskiriamas mentorius;
 • Suteikiamos Minecraft education edition licencijos mokytojui ir kiekvienam klasės mokiniui iki projekto pabaigos;
 • Teikiama individuali techninė pagalba diegiant Minecraft education edition;
 • Vyksta darbo su platforma mokymai mokytojams.

Pasiekimai 2023 m.

2022–2023 m. m. Minecraft education edition mokomąją medžiagą pasaulio pažinimo pamokose trečioje klasėje integravo 13 mokytojų (283 mokiniai). 
2023–2024 m. m. Minecraft education edition mokomąją medžiagą pasaulio pažinimo pamokose ketvirtose klasėse naudos: 12 mokytojų, 246 mokiniai.
Trečiose klasėse naudos: 14 mokytojų, 335 mokinių.

Partneriai: VšĮ Edukraftas (Trys kubai)


Kontaktinis asmuo

Projektų vadovė Rūta Mazgelytė
Ruta.Mazgelyte@vilnius.lt

Esportas
Esportas

Tikslas

Žema mokinių motyvacija yra vienas iš svarbiausių veiksnių, lemiančių prastus pasiekimus. Todėl mokymosi sužaidybinimas, pasitelkiant mokiniams įdomesnes formas, gali tapti puiku įrankiu ne tik sudominti mokinius, bet ir juos motyvuoti bei siekti geresnių pasiekimų.

Veiklos

Kompiuteriniai žaidimai jau yra mokinių gyvenimo dalis. Esportas – tai varžymusi pagrįstas virtualus sportas. Esporto suteikiamos galimybės padeda mokiniams ugdytis darbo komandoje įgūdžius, kūrybiškai spręsti problemas bei mokytis siekti tikslų. Kai kurios pasaulio valstybės jau dabar viena ar kita forma integruoja esportą į ugdymą.

Užsiėmimų metu mokiniai ne tik atlieka komandines ir individualias užduotis, mokosi strategijos ir veiksmų planavimo, taktikos kūrimo, bet ir sveikos gyvensenos, emocijų valdymo, asmeninių tikslų siekimo ir rezultatų įsivertinimo. Pasauliniai tyrimai rodo, kad esportas ypač naudingas žemesnių pasiekimų mokiniams, kaip naujas būdas sudominti ir motyvuoti mokinius.

Pasiekimai 2023 m.

2022–2023 m. m. unikali esporto programa buvo tęsiama Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokykloje, kur joje dalyvavo 9–10 kl. besimokantys vaikinai.

Šios programos pamokose, padedant profesionaliam esporto žaidėjui, mokiniai mokosi žaisti esporto žaidimus. Taip pat, padedant psichologei, jie ugdosi socialinius, emocinius ir sveikos gyvensenos įgūdžius.

Programos partneriai – UAB „Wargaming Vilnius“.


Kontaktinis asmuo:

Projektų vadovė Rūta Mazgelytė
Ruta.Mazgelyte@vilnius.lt