Privatumo politika

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:
MB „Duomenų sauga“
el. p. dap@duomenu-sauga.lt

 

 

Šiame dokumente pristatome svarbiausią informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą bei saugojimą, kai lankotės www.eduvilnius.lt tinklapyje bei EDU Vilnius Facebook ar LinkedIn paskyrose. Rinkdami ir naudodami Jūsų duomenis mes laikomės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (geriau žinomo kaip BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos teisinės apsaugos įstatymo ir kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų. 

Jūsų asmens duomenis renka, naudoja ir saugo VšĮ Vilniaus švietimo pažangos centras (toliau – EDU VILNIUS), juridinio asmens kodas 124644360, buveinės adresas: Vilniaus g. 39-1, LT-01119. 

1. Pagrindinės sąvokos

1.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
1.2. Duomenų subjektas – fizinis asmuo – Svetainės lankytojas, kurio asmens duomenys yra renkami.
1.3. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.
1.4. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
1.5. Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.
1.6. Duomenų valdytojas – VšĮ Vilniaus švietimo pažangos centras, juridinio asmens kodas 124644360, buveinės adresas: Vilniaus g. 39-1, LT-01119 Vilnius.
1.7. Slapukas (angl. cookie) – nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant Svetainėje ir yra saugoma Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje.

2. Asmens duomenys

EDU VILNIUS renka, saugoja ir naudoja žemiau nurodytų rūšių informaciją: 

2.1. Kai lankotės www.eduvilnius.lt puslapyje, mes prašome Jūsų leidimo tvarkyti Jūsų elektroninio pašto adresą naujienlaiškio siuntimui. Naujienlaiškį gausite tik jei būsite davę tam leidimą, kurį galėsite bet kada atšaukti paspaudę nuorodą naujienlaiškio apačioje (Tik turėdami Jūsų sutikimą (BDAR 6 str. 1 d. a p.). 

2.2. Jūsų vardą, pavardę, informaciją apie lytį, amžių, darbo vietos pavadinimą ir adresą, gyvenamąją vietą (mikrorajoną), tel. numerį, kitos rūšies savanoriškai atsakytą informaciją apklausų metu, kai registruojatės dalyvauti įstaigos organizuojamose veiklose (Tik turėdami Jūsų sutikimą (BDAR 6 str. 1 d. a p.). 

2.3. Informaciją apie Jūsų kompiuterį ir apie Jūsų apsilankymus šioje interneto svetainėje bei naudojimąsi šia interneto svetaine (įskaitant Jūsų IP adresą, geografinę vietą, naršyklės tipą, iš kur buvote nukreiptas, lankymosi trukmę ir puslapių žiūrėjimų skaičių); 

3. Svetainėje naudojamos asmens duomenų saugumo priemonės

EDU VILNIUS veikla internetinėje erdvėje atitinka visus atitinkamai veiklai keliamus tarptautinių teisės aktų, Europos Sąjungos teisės aktų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus

Tvarkydama duomenų subjektų asmens duomenis, įstaiga laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų ir yra įgyvendinusi atitinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo 

4. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka

4.1. Trečiųjų šalių svetainės paslaugos ir produktai 

Svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių įstaiga nekontroliuoja. Įstaiga neatsako už šių svetainių surinktos informacijos saugumą. Turite susipažinti su tokių svetainių privatumo politika ir kitomis duomenų apsaugą reglamentuojančiomis nuostatomis. 

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias žemiau nurodytas teises, įtvirtintas 2016 m. balandžio 27 d. Kiekvienas duomenų subjektas, t.y., kiekvienas iš Jūsų, kurio duomenys tvarkomi mūsų veikloje, turi šias teises: 

 • žinoti (būti informuotu) apie savo asmens duomenų tvarkymą (BDAR 12–14 straipsniai);
 • susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis (BDAR 15 straipsnis);
 • reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis (BDAR 16 straipsnis);
 • reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) (BDAR 17 straipsnis).

Teisę būti pamirštam turite tik jeigu tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:

 • asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
 • Jūs atšaukiate sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kuriuo grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti duomenis;
 • Jūs nesutinkate su duomenų tvarkymu pagal BDAR 21 straipsnio 1 dalį ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis. 

Teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą turite tik tuomet, kai: 

 • asmens duomenys yra netikslūs;
 • asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, tačiau Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti;
 • duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų savo tikslui įgyvendinti, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 • Jūs prieštaraujate duomenų tvarkymui pagal BDAR 21 straipsnio 1 dalį, jei duomenų valdytojo teisėtos priežastys nėra viršesnės už Jūsų priežastis. 

Perkelti savo asmens duomenis, kai duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu arba sutartimi ir duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis (BDAR 20 straipsnis); Nesutikti su asmens duomenų tvarkymu dėl su Jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių, kai duomenys tvarkomi: (i) vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas arba siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba (ii) kai duomenys tvarkomi siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba, siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus (BDAR 21 straipsnis);

Jeigu manote, kad VšĮ Vilniaus švietimo pažangos centras neteisėtai tvarko Jūsų asmens duomenis arba neįgyvendina Jūsų teisių, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt);

Slapukų naudojimas šioje interneto svetainėje

Šioje svetainėje yra naudojami griežtai privalomi, analitiniai ir rinkodaros slapukai (angliškai žinomi kaip „cookies“), kurie padeda rodyti mūsų svetainę, padeda užtikrinti jos funkcionalumą ir patogią navigaciją. Daugiau informacijos apie tai, kaip veikia slapukai, galite rasti interneto svetainėje www.cookiecentral.com.

Su slapukais susijusi informacija nenaudojama Jums asmeniškai identifikuoti, o surinktus duomenis mes kontroliuojame. Tokie slapukai gali būti naudojami čia nurodytiems tikslams pasiekti: 

 • užtikrinti sklandžią ir efektyvią svetainės veiklą;
 • kad anonimiškai rinktume statistinę informacija apie tai, kaip ir kokius įrašus Jūs peržiūrėjote;
 • kad Jūsų nustatymai, kuriuos pasirinkote per apsilankymą ir tarp jų, būtų išsaugomi;
 • kad galėtume rinkti patikimą interneto svetainės naudojimo informaciją, kuri leidžia mums nustatyti, ar svetainė atitinka vartotojų poreikius ir ją atitinkamai patobulinti.