Inovatyvus ugdymas

Skatiname taikyti inovatyvius mokymo metodus, kūrybiškumo ir pažinimo kompetencijų ugdymą ikimokyklinėse ir bendrojo ugdymo įstaigose.

Programos faktai

10

įstaigų kasmet mokosi dirbti taikant Naratyvinio žaidimo ir mokymosi (NEPL) metodikas.

130

mokytojų dalyvavo kūrybiškumą skatinančiuose mokymuose kartu su „,Kūrybingumo mokykla“ 2021 m.

71.6%

mokytojų teigia, kad užsiėmimai FabLab dirbtuvėse stipriai arba iš dalies pagerina mokinių savęs vertinimą ir pasitikėjimą.

72,2%

tiek Vilniaus miesto pavaldumo mokyklų iš tų, kurios patenka į tikslinę grupę, naudojasi ,,Eduten“ platforma.

Veiklos

Fizinis ugdymas kitaip

Tikslas

Telkiama kūno kultūros mokytojų bendruomenė siekiant išgryninti iššūkius, susijusius su kūno kultūros pamokų kokybe ir parengti priemones kokybės gerinimui; plėtoti kūno kultūros mokytojų kompetencijas kviečiant juos dalintis patirtimi ir mokytis vieniems iš kitų; plėtoti kūno kultūros mokytojų kompetencijas bendradarbiaujant su mokslininkais ir kitais socialiniais partneriais.

Mokymų medžiaga

Projekte „Fizinio ugdymo pamokų kokybės tobulinimas mokykloje“ dalyvaujančios mokyklos (2021–2022 m.m.)


Kontaktinis asmuo

Projektų vadovė Asta Morkūnienė

Asta.Morkuniene@vilnius.lt

FabLab dirbtuvės Vilniaus mokyklose

Tikslas

Skatinti inovatyvius mokymo metodus, tarpdalykinę integraciją bei mokyklų bendradarbiavimą, plėtojant ir tobulinant Vilniaus miesto mokyklų atvirų techninių kūrybinių FabLab dirbtuvių tinklą.

Tikslo siekiama:

 • užtikrinant kvalifikacijos tobulinimo galimybes 36 FabLab dirbtuves įsirengusių mokyklų mokytojams;
 • sudarant sąlygas mokytojams pasinaudoti metodine medžiaga;
 • sudarant sąlygas mokytojams mokytis vieniems iš kitų dalijantis darbo FabLab patirtimi;
 • teikiant pagalbą FabLab mokykloms įrangos naudojimo klausimais.

Rezultatas

36 Vilniaus mokyklose įkurtose FabLab dirbtuvėse mokytojams ir mokiniams sudarytos sąlygos naudotis įranga. Mokytojai geba naudotis FabLab įranga, dalijasi patirtimi su kolegomis.

Partneriai: Techninių erdvių asociacija (Meškėnų laboratorija), VILNIUS TECH „LinkMenų fabrikas“ Kūrybiškumo ir inovacijų centras

FabLab (angl. Fabrication/Fabulous Laboratory) dirbtuvės yra šiuolaikiška įranga aprūpinta inovacijų bei išradimų kūrimo platforma, skirta konstruoti, modeliuoti, projektuoti, gaminti įvairius gaminius, modelius, maketus ar prototipus, o tai pat skatinti kūrybiškumą, verslumą, domėjimąsi technika bei technologijomis. FabLab dirbtuvėms rekomenduojama minimali įranga: 3D spausdintuvasCNC frezavimo staklėsLazerinė pjaustyklėPloterisElektronikos/robotikos komponentai (su bent viena litavimo stotele ir keliais elektronikos / robotikos rinkiniais).

Ugdymo procese FabLab dirbtuvių privalumas – mokymas(is) autentiškoje, įveiklinančioje aplinkoje, kurioje mokiniai, iškeltiems iššūkiams ieškodami kūrybinių sprendimų, nueina vaizduotės, dizaino, prototipavimo, refleksijos ir bendradarbiavimo kelią. Mokiniai, vedami savo intelektualinio smalsumo, eksperimentuoja, tyrinėja ir išradinėja ir tai padeda jiems suvokti save besimokančiais, turinčiais gerų idėjų ir galinčiais jas įgyvendinti praktikoje.

Naudinga:


Kontaktinis asmuo

Projektų vadovė Rūta Mazgelytė

Ruta.Mazgelyte@vilnius.lt

Gamtos mokslų laboratorijų steigimas Vilniaus miesto gimnazijose

Tikslas

Sudaryti sąlygas kokybiškam gamtamoksliniam ugdymui(si) bei paskatinti mokinių domėjimąsi moksline-tiriamąja veikla plėtojant ir tobulinant šiuolaikiškų gamtos mokslų laboratorijų tinklą Vilniaus miesto savivaldybės gimnazijose.

Tikslo siekiama:

 • padedant gimnazijose įrengti šiuolaikiškas gamtos mokslų laboratorijas ir apsirūpinti šiuolaikiškomis mokymosi priemonėmis;
 • užtikrinant kvalifikacijos tobulinimo galimybes gamtos mokslų laboratorijas įsirengusių mokyklų mokytojams;
 • sudarant sąlygas Vilniaus gamtos mokslų mokytojams mokytis vieniems iš kitų dalijantis patirtimi.

Rezultatas

Vilniaus gimnazijose įkurtose gamtos mokslų laboratorijose mokytojams ir mokiniams sudarytos sąlygos naudotis įranga ir priemonėmis. Mokytojai geba naudotis gamtos mokslų laboratorijų įranga, dalijasi patirtimi su kolegomis.

Partneriai: Gamtos mokslų ugdymo centras


Kontaktinis asmuo:

Projektų vadovė Rūta Mazgelytė

Ruta.Mazgelyte@vilnius.lt

Skaitmeninė matematikos klasė: Eduten platformos integravimas

Tikslas

Pagerinti pradinių klasių ir 5–8 klasių mokinių matematikos mokymosi pasiekimus, palengvinti mokytojų darbą ugdant mokinių matematinius gebėjimus ir sustiprinti mokyklos lygmens mokinių mokymosi pažangos stebėseną, naudojant pažangią matematikos mokymo(si) platformą Eduten.

Veiklos:

Sudarant sąlygas projekte dalyvaujančioms atrinktoms mokykloms vienerius metus naudoti matematikos mokymo(si) platformą Eduten, užtikrinant kvalifikacijos tobulinimą ir pagalbą platforma besinaudojantiems mokytojams.

Projektas susideda iš:

 • mokymų, susijusių su virtualios mokymo(si) platformos Eduten taikymu ir šios aplinkos mokinių mokymosi duomenų analitika, koordinatoriams mokyklose ir mokytojams;
 • konsultacijų mokytojams ir koordinatoriams mokyklose įvairiais klausimais, susijusiais su virtualios mokymo(si) platformos Eduten naudojimu;
 • konsultacijų mokytojams ir koordinatoriams mokyklose dėl darbo su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais mokymo(si) Eduten platformoje;
 • mokytojų kvalifikacijos tobulinimo naudojant inovatyvias mokymo(si) aplinkas ugdyme;
 • aprūpinimo matematikos mokymo(si) Eduten platformos naudojimo vadovu;
 •  projekte dalyvaujančių mokytojų telkimo į virtualią mokymosi bendruomenę.

Siekiami rezultatai

Projekte dalyvaujantys mokiniai dirbdami bent kartą per savaitę virtualioje mokymo(si) Eduten platformoje pagerins matematikos mokymo(si) rezultatus.

Partneris: Eduten


Kontaktinis asmuo

Projektų vadovė Edita Linkevičiūtė

Edita.Linkeviciute@vilnius.lt

 

Mokomės žaidžiant: pasaulio pažinimas kitaip

Tikslas

Remiantis patyriminio ugdymo principais sužaidybinti pasaulio pažinimo pamokas ir ugdyti 3–4 klasių mokinių dalykines ir bendrąsias kompetencijas.

Tikslo siekiama:

 • Projekte dalyvaujančioms mokykloms suteikiama prieigą prie pilnai paruoštos pasaulio pažinimo pamokų; medžiagos ir užduočių su „Minecraft education edition“ programa 3–4 klasėms;
 • Kiekvienam projekte dalyvaujančiam mokytojui paskiriamas mentorius;
 • Suteikiamos „Minecraft education edition“ licencijos mokytojui ir kiekvienam klasės mokiniui iki projekto pabaigos;
 • Teikiama individuali pagalba diegiant „Minecraft education edition“.

Rezultatas

24-iose Vilniaus mokyklose dirbančių mokytojų savo pasaulio pažinimo pamokose integruoja „Minecraft education edition“ sukurtą mokomąjį turinį.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022 m. vasaris–2023 m. gegužė.

Išsami informacija apie pilotinį projektą „Mokomės žaidžiant: pasaulio pažinimas kitaip“.

Partneriai: VšĮ Edukraftas (Trys kubai)


Kontaktinis asmuo

Projektų vadovė Rūta Mazgelytė

Ruta.Mazgelyte@vilnius.lt

 

 

Medijų ir informacinis raštingumas (MIR)

Tikslas

Plėtoti mokytojų medijų ir informacinį raštingumą (MIR), suteikiant reikiamų kompetencijų suvokti medijų vaidmenį ir funkcijas demokratinėje visuomenėje, suprasti sąlygas, kuriomis medijos gali atlikti savo funkcijas; kritiškai vertinti medijų turinį; turėti įgūdžių (ir naudoti IT) turiniui sukurti.

Mokymų vadovas

Arminas Varanauskas, JAV Fulbright H. Humphrey programos dalyvis (2021 m., Vašingtono universitetas, Sietlas, Vašingtono valstija. Medijos ir komunikacija), tarptautinio Medijų raštingumo akseleratoriaus lektorius, ES ekspertų grupės kovai su klaidinančia informacija mokant ir besimokant narys, asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ vadovas.

Eiga

Mokymų metu bus pristatytos ir aptartos tvirtą medijų ir informacinio raštingumo pagrindą suteikiančios temos:

 • Įvadas į medijų ir informacinį raštingumą. Naujienų analizė (klaidinančios informacijos atpažinimas), faktai versus nuomonės, skirtingos informacijos rūšys;
 • Vizualinės medijos. Kaip vizualinės medijos yra pasitelkiamos klaidinančios informacijos sklaidai. Skirtingų vizualinių medijų atpažinimo įrankiai (fotografijos, vaizdo įrašai), jų naudojimas dirbant su mokiniais, naujausios technologijos;
 • Mąstymo šališkumai. Kaip veikia mūsų smegenys ir kaip šias žinias galima išnaudoti, siekiant mumis manipuliuoti;
 • Duomenų raštingumas. Privačių duomenų apsauga, internetinis asmens pėdsakas ir ką iš jo galima sužinoti. Manipuliavimas duomenų pateikimu (statistinių duomenų vizualizavimas);
 • Propaganda. Propagandos technikos ir tikslai. Apie Lietuvos valstybę formuojami (meta)naratyvai. Informacinės atakos;
 • Demokratija ir socialinis teisingumas. Medijų ir informacinis raštingumo įtaka demokratijai. Žiniasklaidos kokybės standartai, rolė demokratinėje visuomenėje, kylantys iššūkiai. Stereotipų formavimas ir poliarizacija;
 • Mokymų metu bus sudarytos galimybės ir individualioms konsultacijoms. Mokymų pogramos turinys bus koreguojamas atsižvelgiant į užsiregistravusių mokytojų poreikius (programos įgyvendinimo pradžioje bus vykdoma mokytojų apklausa).

Mokymų dalyviams bus išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai. Mokymai finansuojami Vilniaus miesto savivaldybės (mokytojams ir mokykloms nekainuoja).

Pamatykite viešos paskaitos „Propaganda – kaip apie ją kalbėti su mokiniais?“ įrašą


Kontaktinis asmuo

Projektų vadovė Asta Morkūnienė

Asta.Morkuniene@vilnius.lt

Naratyvinio žaidimo diegimas ikimokykliniame ugdyme

Tikslas

Suteikti tikslinę kompleksinę pagalbą Vilniaus miesto savivaldybės ikimokyklinėms įstaigoms, siekiant pagerinti ugdymo kokybę, vadybą ir mikroklimatą.

Eiga

Programa supažindina su Naratyvinio žaidimo ir mokymosi (NEPL) metodu, atskleidžia jo teorines ir praktinės ištakas, naratyvinio žaidimo sampratą ir išmoko konkrečių šio metodo įgyvendinimo žingsnių ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Mokymų metu bus demonstruojama vaizdo medžiaga iš naratyvinio žaidimo. Dalyvaujančių įstaigų komandoms bus organizuojami kasmėnesiniai mokymai, suteikiamos konsultacijos, pedagogai turės šešėliuoti ne mažiau nei 3 kartus jau vykdomuose naratyvinio žaidimo projektuose. Tuo siekiama padėti kiekvienos įstaigos pedagogų komandai realizuoti naratyvinio žaidimo ciklą trunkantį 3–4 mėnesius.

Rezultatas

Planuojamo projekto veiklos 2020: darželių atranka pagal ugdymo kokybės duomenis, atrinktų įkimokyklinių įstaigų mokymai ir konsultacijos pagal tematiką, parinktą atsižvelgus į konkrečių įkimokyklinių įstaigų poreikius. Organizuojami jungtiniai bendri 10 įkimokyklinių įstaigų komandų mokymai (po 4 ikimokyklinio ugdymo pedagogus iš kiekvienos įstaigos) bei individualio įstaigų konsultacijos. Mokomojo metodinio filmo parengimas.


Kontaktinis asmuo

Projektų vadovė Rūta Lazauskaitė

Ruta.Lazauskaite@vilnius.lt

Informatikos ir technologinės kūrybos pradiniame ugdyme diegimas

Tikslas

Nuo 2020–2021 mokslo metų įgyvendinamas projektas „Informatika ir technologinė kūryba pradiniame ugdyme“, kurio tikslas – sudaryti galimybes visiems Vilniaus miesto pradinių klasių mokytojams įgyti kompetencijų, įgalinančių ugdyti mokinių informatinį mąstymą ir gebėjimus sumaniai bei kūrybiškai naudotis šiuolaikinėmis technologijomis, plėtoti skaitmeninį raštingumą.

Eiga

Siekiama užtikrinti lygias galimybes vaikams atrasti kūrybinių technologijų pasaulį, ugdyti loginį mąstymą, kūrybiškumą ir gebėjimą apjungti įvairias technologijas, įgyti įgūdžių, reikalingų sėkmingam darbui technologijų industrijose (programavimas, dizainas, 3D modeliavimas, virtuali realybė, animacija, žaidimų kūrimas, dirbtinis intelektas). Mokytojai gauna reikalingus įrankius ir palaikymą pritaikyti žinias praktikoje pamokose su vaikais, o vaikai išmoksta praktiškai pritaikyti žinias kurdami savo asmeninius projektus.

Programos rezultatas

2022 m. daugiau nei 1000 pradinių klasių mokytojų iš 86-ių sostinės mokyklų įsitraukė į trejus metus vyksiančius mokymus ir gavo prieigą prie detalaus skaitmeninio turinio bei pratybų vaikams, kurie leis mokytojams integruoti informacines technologijas į savo pamokas arba turėti atskirą informatikos pamoką. 36-iose mokyklose, po sėkmingo 26-ių mokyklų bandymo, vedamos atskiros informatikos pamokos.

Platformos ir programos įgyvendintojai: projekto partneriai „Vedliai“


Kontaktinis asmuo

Projektų vadovė Asta Morkūnienė

Asta.Morkuniene@vilnius.lt

Esportas

Tikslas – plėtoti mokinių socialinės, emocinės ir sveikos gyvensenos kompetenciją, praplėsti žinias apie atsakingą žaidimą, lavinti tinkamus kompiuterinių žaidimų įpročius per esporto veiklas.

Tikslo siekiama išbandant pilotinę mokymų programą apie esportą 2 Vilniaus mokyklose su 9–10 klasių mokiniais.

Pilotinę mokymų programą sudaro 8–10 užsiėmimai po 1,5 val. (16–20 pamokų). Pilotinė mokymų programa vykdoma 2022 m. gegužės–birželio mėnesiais. Užsiėmimų metu lektoriai ir mokiniai dirba su šiomis temomis: teorinė dalis apie esportą ir lūkesčiai; sveika gyvensena esporte; komandinės ir individualios užduotys; susikalbėjimas ir informacijos perdavimas; strategija ir veiksmų planavimas; taktikos kūrimas ir oponentų analizė; emocijų valdymas ir nesėkmės priėmimas; asmeninių tikslų siekimas ir rezultatų įsivertinimas.

Išsami informacija apie mokymų programą


Kontaktinis asmuo:

Projektų vadovė Rūta Mazgelytė

Ruta.Mazgelyte@vilnius.lt

Naujienos