MOST projekte beveik 2000 bendruomenės narių Lietuvos mokyklose sprendė aplinkosaugos problemas

Data: 2023-09-19
MOST projekte beveik 2000 bendruomenės narių Lietuvos mokyklose sprendė aplinkosaugos problemas

Projektais grįstas mokymas(is) yra gerai pažįstamas būdas mokytojams savo mokinius įtraukti į aktyvų mokymosi procesą. Toks mokymas(is) yra siejamas su mokymu(si) tyrinėjant, kurio ašis – į problemų sprendimo procesą įsitraukęs mokinys. Jis kelia probleminius klausimus, planuoja, pasirenka sprendimo būdus, renka informaciją, ją vertina ir gautais rezultatais pasidalina su kitais.

„Edu Vilnius“ dalyvavo Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ lėšomis finansuotame projekte „Prasmingas atvirasis mokymas: mokyklos ir bendruomenės sąveika (MOST)“, kuris peržengė šios pedagoginės prieigos ribas ir pasiūlė naujesnį požiūrį į mokymą(si) tyrinėjant. Projekte mokymas(is) tyrinėjant išėjo už mokyklos ribų ne tiek fizine, kiek mokymo(si) procese dalyvaujančiųjų prasme. Šis mokymas(is) įtraukė bendruomenės narius, mokyklos administraciją ir kitas suinteresuotąsias šalis.

2021–2023 m. kiekvienoje iš 10 projekte dalyvaujančių šalių mokyklos įgyvendino savo bendruomenės projektines veiklas. Tai veiklos, kurių metu mokiniai ir mokytojai bendradarbiaudami su  bendruomenės nariais (tėvais, sričių specialistais, verslo atstovais ar mokslininkais) sprendė jų artimoje aplinkoje egzistuojančią aplinkosaugos problemą, siūlė įvairius jos sprendimo būdus ir pristatė juos bendruomenei.

Projekto vykdymo laikotarpiu dešimtyje šalių buvo įgyvendintos 672 mokyklos bendruomenių projektinės veiklos, jose dalyvavo 78 974 asmenys. 315 veiklų įgyvendinta pradinio ugdymo mokyklose, 343 veiklos – progimnazijose ir gimnazijose, 14 veiklų – vaikų darželiuose. Pusė ugdymo įstaigų įgyvendintų veiklų buvo skirta atliekų tvarkymo problemoms spręsti, likusios – energijos taupymo ir tvarumo bendrąja prasme klausimams.

Lietuvoje buvo įgyvendintos 46 mokyklų bendruomenių projektinės veiklos, įtraukusios 1936 mokinius, mokytojus, mokyklos administracijos atstovus, bendruomenės narius. Veiklos buvo labai įvairios. Pavyzdžiui, Vilniaus lopšelis-darželis „Lakštingala“ inicijavo darželio grupės vidinės sienos apšiltinimą antrinėmis žaliavomis – gofruotu kartonu ir kiaušinių dėžutėmis. Vilniaus jėzuitų gimnazijos mokiniai aiškinosi, ką daryti su nebereikalingais vaistais ar vaistais, kurių galiojimo laikas yra pasibaigęs, o Vilniaus Sietuvos progimnazija sukonstravo Žaliojo namo maketą su stogo įrengtomis saulės baterijomis.

Chaeno universiteto tyrėjų atliktas kokybinis projekto poveikio vertinimas rodo, kad dalyvavimą mokyklos bendruomenės projektinėse veiklose jų dalyviai sieja su teigiamomis emocijomis – malonumu, entuziazmu, pasitenkinimu, pasididžiavimu ir dėkingumu. Mokiniams sudaromos galimybės atlikti įvairesnes matematines užduotis, skirtas spręsti realaus gyvenimo problemas, tinkamai perskaityti įgyvendinamos veiklos metu surinktus duomenis ir informaciją, susieti STEM dalykų žinias su praktika. Taip pat vertinimas atskleidė, kad mokyklos bendruomenės projektinės veiklos prisideda prie mokinių bendradarbiavimo, komunikacijos, kritinio mąstymo gebėjimų plėtojimo.

Daugiau informacijos apie projekte MOST dalyvavusių šalių įgyvendintas mokyklos bendruomenės projektines veiklas galima rasti parengtose metodinėse rekomendacijose mokytojams, o veiklų įgyvendinimo ir planavimo gaires – specialiame vadove mokykloms.

Projektas „MOST“ buvo finansuojamas Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programos „Horizontas 2020“ lėšomis. Projektą įgyvendina 23 institucijų iš 10 Europos šalių konsorciumas. Projektą koordinuoja Fraiburgo ugdymo mokslų universitetas, Lietuvoje projekto partneriai yra Vilniaus universitetas ir Vilniaus miesto savivaldybės administracija (įgyvendintojas – „Edu Vilnius“).