350254175_777265860792474_23834450561301333_n-6c0c8241071e0776d1ae04c2f9859420.jpg

Mokau Vilniuje

Prisidedame prie naujų pedagogų pritraukimo, rengimo, esamų pedagogų kompetencijų ir kvalifikacijos užtikrinimo.

Programos faktai
167

būsimi pedagogai 2022 m. pradėjo studijas.

20

mokytojų per 2022 m. sugrįžo į Vilniaus mokyklas.

94,7

procentų „Pradedu mokyti Vilniuje“ programos dalyvių šiemet planuoja likti dirbti mokyklose

Veiklos:
Pradedu mokyti Vilniuje
Pradedu mokyti Vilniuje

Tikslas

Pirmieji metai mokykloje – patys sunkiausi. Todėl padedame naujiems mokytojams reikalingomis žiniomis, sudarant bendradarbiavimo su kolegomis galimybes ir sprendžiant profesiniame kelyje kylančius iššūkius. 

Veiklos (mokymai, seminarai, konsultacijos, individualios supervizijos)

 • stiprina pradedančiųjų mokytojų profesinį pasitikėjimą ir tapatumą
 • skatina pradedančiuosius mokytojus reflektuoti savo profesinę praktiką ir asmenybės augimą, drąsiai įveikti iššūkius bendradarbiaujant su kolegomis
 • stiprina mokytojų profesinius gebėjimus pedagoginės psichologijos, saviugdos, ugdymo praktikos, IT taikymo srityse.

Pasiekimai 2022 m.

Mokymuose bendromis, mokytojams aktualiomis temomis dalyvauja apie 25–30 mokytojų.  

Pradedantiesiems mokytojams paskirti mokytojai konsultantai, kurie teikia įvairią mokytojams reikalingą pagalbą pradėjus darbą mokykloje. 

Esant mokytojo pageidavimui vykdomi individualūs pokalbiai su psichologe. 

78,9 % apklaustų mokytojų sako, kad programa padėjo įsitvirtinti mokytojo profesijoje. 

94,7 % sako, jog ir kitais mokslo metais liks dirbti mokykloje. 


Kontaktinis asmuo

Projektų vadovė Edita Linkevičiūtė

Edita.Linkeviciute@vilnius.lt

Sugrįžtu mokyti
Sugrįžtu mokyti

Tikslas

Kviečiame į mokyklas sugrįžti tuos, kurie turi pedagogo kvalifikaciją ir mokytojo pašaukimą, tačiau taip ir nepabandė ar nutolo nuo pedagogo profesijos.  

Programos tikslo siekiama sudarant sąlygas mokymų, konsultacijų bei supervizijų pagalba stiprinti pedagogines, psichologines bei dalykines programos „Sugrįžtu mokyti“ dalyvių kompetencijas.

Eiga

 • Dalyvių pritraukimas ir atranka-pokalbis, siekiant atrinkti orientuotus į vaiką mokytojus, pasiryžusius nuolat mokytis ir tobulėti
 • individualios profesinės pagalbos plano sudarymas, atsižvelgiant į kiekvieno mokytojo individualius poreikius
 • 5 dienų vasaros mokymo programa, skirta sustiprinti dalyvių pedagoginį, psichologinį bei dalykinį pasirengimą
 • individualus konsultavimas bei profesinė pagalba jau dirbant mokykloje
 • individualios supervizijos
 • mokymai aktualiomis temomis (bent kartą per mėnesį) jau dirbant mokykloje.

Registracija į programas baigta. Kviečiame dalyvauti kitais metais.

Pasiekimai 2022 m.

Į mokyklas sugrįžo 20 mokytojų. 

Jiems suteikiame padrąsinimą, individualizuotą profesinę pagalbą bei suburiame į bendraminčių tinklą: 

 • surengti 5 dienų vasaros mokymai-pasirengimas darbui mokykloje;  
 • Kiekvienas mokytojas turi mokytoją-mentorių, su kuriuo gali konsultuotis rūpimais klausimais. 
 • Esant mokytojo pageidavimui vykdomi individualūs pokalbiai su psichologe. 
 • Vyksta bendri mokymai kartą per mėnesį mokytojams aktualiomis temomis. 

78,9 % apklaustų mokytojų sako, kad programa padėjo įsitvirtinti mokytojo profesijoje. 

94,7 % sako, jog ir kitais mokslo metais liks dirbti mokykloje. 


Kontaktinis asmuo

Projektų vadovė Edita Linkevičiūtė

Edita.Linkeviciute@vilnius.lt

Studijos mokytojams
Studijos mokytojams

Tikslas

Atliepdamas augančio miesto poreikius, Vilnius siekia kompleksiškai spręsti pedagogų trūkumo problemas. 

Projekte gali dalyvauti šiuo metu Vilniaus švietimo įstaigose dirbantys pedagogai, arba asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą ir norintys dirbti pedagogais Vilniaus švietimo įstaigose.
Priimti į studijas asmenys laipsnio nesuteikiančių studijų aukštosiose mokyklose metu įgyja reikiamą kvalifikaciją ir / arba papildomų kompetencijų. Baigtos studijos suteikia teisę mokyti pagal atitinkamą studijų programą ar užsiimti specializuota pedagogine veikla. Pabaigę studijas, projekto dalyviai privalės ne mažiau kaip du metus dirbti Vilniaus mieste veikiančioje švietimo įstaigoje pareigose, atitinkančiose baigtą studijų programą. Priimtų į studijas asmenų mokslas apmokamas Vilniaus miesto savivaldybės lėšomis.

Studijos

 • Pedagogikos profesinės studijos pedagogo kvalifikacijai – tiems, kurie jos neturi, bet yra įgiję aukštąjį išsilavinimą;
 • Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo modulio studijos – tiems, kurie turi pedagogo kvalifikaciją ir nori įgyti papildomų kompetencijų;
 • Pradinio ugdymo modulio studijos – turintiems pedagogo kvalifikaciją;
 • Mokomojo dalyko (lietuvių k., anglų k., matematikos, fizikos, chemijos, biologijos ir informacinių technologijų) modulio studijos – turintiems pedagogo kvalifikaciją;
 • Specialiojo pedagogo modulio studijos – turintiems pedagogo kvalifikaciją;
 • Logopedijos modulio studijos – turintiems pedagogo kvalifikaciją ir specialiojo pedagogo kvalifikaciją arba yra įgijęs teisę dirbti specialiuoju pedagogu (gali būti papildomų nuostatų, priklausomai nuo to, kuri aukštoji mokykla vykdys studijas);
 • Socialinės pedagogikos modulio studijos – turintiems pedagogo kvalifikaciją.

Studijos prasideda einamųjų metų rudenį. Pedagoginės profesinės studijos, skirtos įgyti pedagogo kvalifikaciją trunka 1 metus, papildomas kompetencijas suteikiančios studijos gali trukti nuo 1 iki 1,5 metų, priklausomai nuo aukštosios mokyklos teikiamų studijų programų apimties (nuo 60 iki 90 studijų kreditų).


Tiems, kam reikia įgyti ir pedagogo kvalifikaciją, ir papildomų kompetencijų, pirmaisiais metais baigia studijas, suteikiančias pedagogo kvalifikaciją, kitais metais turi galimybę pradėti studijas, suteikiančias papildomų reikalingų kompetencijų (ikimokyklinio ir priešmokyklinio, pradinio ugdymo, specialiojo, socialinio pedagogo, logopedo, mokomojo dalyko).

Paraiškų teikimas 2023 metams baigėsi kovo 31 d. Svarbi informacija:

Pedagogikos profesinių studijų, ikimokyklinio ir pradinio ugdymo, specialiosios pedagogikos, logopedijos, anglų kalbos modulio studijų viešąjį pirkimą laimėjo Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija. Rugsėjo pirmąją savaitę bus pasirašomos studijų  pirkimo sutartys. Numatoma, kad antrąją mokslo metų savaitę universitetas pakvies pretendentus į studijas pateikti dokumentus priėmimui.
Lietuvių kalbos, fizinio ugdymo, istorijos, etikos ir technologijų dalyko modulio studijų pirkimo sutartys jau pasirašytos. Artimiausiu metu pretendentai į studijas gaus laiškus su kvietimu pateikti dokumentus priėmimui.
Socialinės pedagogikos modulio studijų pirkimo rezultatai bus patvirtinti iki rugsėjo 14 d.

Projekto įgyvendinimo grafikas

Platesnė informacija apie siūlomas studijas

Pasiekimai 2022 m.

Sulaukta rekordinio skaičiaus – 560 paraiškų, iš kurių atranką praėjo ir studijas pradėjo net 167 studentai.

Daugiau nei 60 studentų įgis pedagogo kvalifikaciją, virš 40 – ikimokyklinio ugdymo kompetencijas, panašus skaičius specialistų galės dirbti specialiosios pedagogikos srityje, o apie 20 – pradiniame ugdyme. Taip pat po kelis naujus specialistus atsiras socialinės pedagogikos, anglų kalbos, matematikos bei logopedijos srityse.

 

Nuo 2020 m. Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamose pedagoginėse profesinėse studijose, skirtose įgyti pedagogo kvalifikaciją, mokėsi arba šiuo metu dar mokosi 90 studentų, ikimokyklinio ugdymo modulio studijose 63 studentai, pradinio ugdymo – 23.


Kontaktinis asmuo

Projektų vadovė Donata Šablinienė

Donata.Sabliniene@vilnius.lt

Vilniaus miesto mokytojų tinklo kūrimas
Vilniaus miesto mokytojų tinklo kūrimas

Tikslas

Sukurti tvarią Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokytojų kompetencijų tobulinimo bei profesinės tinklaveikos sistemą.

Eiga

Projektu siekiama plėtoti mokytojų bendrąsias, didaktines ir dalykines kompetencijas telkiant mokytojų bendruomenes bendradarbiavimui ir profesiniam tobulėjimui, užtikrinant jiems galimybes dalijimuisi praktine patirtimi vieniems su kitais, bendradarbiavimui su mokslininkais ir kitais socialiniais partneriais.


Kontaktinis asmuo

Projektų vadovas Gražvydas Kazakevičius

grazvydas.kazakevicius@vilnius.lt

 


Vilniaus miesto metodiniai būreliai

Vilniaus miesto muzikos mokytojų metodinis būrelis

Vilniaus miesto rusų (užsienio) kalbos mokytojų metodinis būrelis

Vilniaus miesto rusų kalbos (gimtosios) mokytojų metodinis būrelis

Vilniaus miesto vokiečių kalbos mokytojų metodinis būrelis

Vilniaus miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų muzikinio ugdymo metodinė taryba

Vilniaus miesto pradinių klasių mokytojų metodinis būrelis

 

Vilniaus miesto metodinių būrelių veiklos planai

Vilniaus miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų muzikinio ugdymo metodinės tarybos veiklos planas