Mokau Vilniuje

Prisidedame prie naujų pedagogų pritraukimo, rengimo, esamų pedagogų kompetencijų ir kvalifikacijos užtikrinimo.

Veiklos faktai

58

mokytojai parengti, pritraukti į mokyklas arba jiems suteiktos būtinos kompetencijos ar kvalifikacija per 2021 metus.

15

pedagogo kvalifikaciją turinčių, tačiau mokyklose nedirbančių asmenų 2021 m. pritraukti į mokyklas ir jiems suteikta individuali pagalba.

20

jau dirbančių ir vadovų palaikymą turinčių ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų 2021 metais pradėjo studijas įgyti reikalingas kompetencijas.

87%

2020–2021 m. mokymuose dalyvavusių pradedančiųjų mokytojų planavo tęsti darbą mokykloje.

Veiklos

Pradedu mokyti Vilniuje

Tikslas

Kurti prielaidas sėkmingai profesinei pradedančiųjų mokytojų adaptacijai pirmaisiais darbo metais Vilniaus miesto savivaldybės mokykloje, sudarius bendradarbiavimo su kolegomis galimybes, siekiant išspręsti profesiniame kelyje kylančius iššūkius bei įsitraukti į Vilniaus miesto švietimo bendruomenės ir įvaizdžio formavimą.

Veiklos (mokymai, seminarai, konsultacijos, individualios supervizijos)

  • stiprina pradedančiųjų mokytojų profesinį pasitikėjimą ir tapatumą
  • skatina pradedančiuosius mokytojus reflektuoti savo profesinę praktiką ir asmenybės augimą, drąsiai įveikti iššūkius bendradarbiaujant su kolegomis
  • stiprina mokytojų profesinius gebėjimus pedagoginės psichologijos, saviugdos, ugdymo praktikos, IT taikymo srityse

Rezultatas

Efektyviai dirbantys mokytojai, kuriantys miesto švietimo įstaigų ir bendruomenių tinklus, bendradarbiaujantys ir besidalinantys gerąja patirtimi.


Kontaktinis asmuo

Projektų vadovė Edita Linkevičiūtė

Edita.Linkeviciute@vilnius.lt

Sugrįžtu mokyti

Tikslas

Sugrąžinti į pedagogo profesiją tuos, kurie turi pedagogo kvalifikaciją ir mokytojo pašaukimą, suteikiant jiems padrąsinimą, individualizuotą profesinę pagalbą bei suburiant į bendraminčių tinklą.

Programos tikslo siekiama sudarant sąlygas mokymų, konsultacijų bei supervizijų pagalba stiprinti pedagogines, psichologines bei dalykines programos „Sugrįžtu mokyti“ dalyvių kompetencijas.

Eiga

  • dalyvių pritraukimas ir atranka-pokalbis, siekiant atrinkti orientuotus į vaiką mokytojus, pasiryžusius nuolat mokytis ir tobulėti
  • individualios profesinės pagalbos plano sudarymas, atsižvelgiant į kiekvieno mokytojo individualius poreikius
  • 5 dienų vasaros mokymo programa, skirta sustiprinti dalyvių pedagoginį, psichologinį bei dalykinį pasirengimą
  • individualus konsultavimas bei profesinė pagalba jau dirbant mokykloje
  • individualios supervizijos
  • mokymai aktualiomis temomis (bent kartą per mėnesį) jau dirbant mokykloje.

Vasaros-pasiruošimo mokyklai mokymai, susitikimai planuojami birželio mėn. pradžioje ir rugpjūčio mėn pabaigoje.

Preliminarios mokymų temos:

Mokytojo tapatumas; Klasės valdymas; Ugdymo turinio samprata; Įtraukiojo ugdymo samprata; Skirtingų amžiaus tarpsnių vaikų emociniai ir psichologiniai poreikiai; Ugdymo proceso planavimas; Informacinių technologijų taikymas ugdymo procese; Vertinimas ugdymo procese.


Kontaktinis asmuo

Projektų vadovė Edita Linkevičiūtė

Edita.Linkeviciute@vilnius.lt

Pedagogų kompetencijų užtikrinimas

Tikslas

Pritraukti į Vilniaus mieste veikiančias švietimo įstaigas asmenis, norinčius ir galinčius dirbti mokyklose, tai pat sudaryti sąlygas esamiems pedagogams persikvalifikuoti.

Eiga

Sudarant sąlygas atrinktiems projekto dalyviams įgyti pedagogines, psichologines bei dalykines kompetencijas (studijos aukštosiose mokyklose) bei suteikiant visokeriopą pagalbą dirbant mokykloje. Šias studijas Vilniaus miesto savivaldybė finansuoja tikslingai ir skiria žmonėms, kurie šiuo metu dirba mokyklose, ketina tęsti pedagoginį darbą ateityje, turi mokyklos vadovo ir bendruomenės palaikymą. Neįgijus reikiamos kvalifikacijos, šie mokytojai netektų teisės dirbti mokytojais Vilniaus mokyklose.

Vilniaus savivaldybė kartu su EDU Vilnius aktyviai sprendžia mokytojų stygiaus iššūkius – šiemet finansuoja studijas beveik 172 Vilniaus pedagogų reikiamoms kompetencijoms ir pedagogo kvalifikacijai įgyti, pernai tokias studijas sėkmingai baigė 40 pedagogų. 2022-aisiais metais Vilniaus miestas planuoja investuoti dar daugiau lėšų į pedagogų rengimą: prisidės prie specialiųjų pedagogų, logopedų, socialinių pedagogų, pradinių klasių ir kitų pedagogų augimo ir tobulėjimo.


Kontaktinis asmuo

Projektų vadovė Donata Šablinienė

Donata.Sabliniene@vilnius.lt

Būsiu mokytoju Vilniuje

Tikslas

Parengti 12 pradinio ugdymo mokytojų, siekiant spręsti didėjantį šių mokytojų trūkumą sostinėje. Projektas įgyvendinamas pagal sertifikuotą, sėkmingai vykstančią „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“ programą.

Eiga

Projekto veiklos numato geriausių specialistų, turinčių lyderystės potencialą bei norinčių dirbti pradinio ugdymo mokytojais Vilniaus mokyklose, atranką, individualią profesinę pagalbą, tęstinę pedagogikos ir lyderystės mokymų programą, prasidedančią mėnesio trukmės intensyvia vasaros mokykla. Kiekvienam dalyviui numatyta galimybė gauti mentorių mokykloje, kurioje jis pradeda dirbti nuo rugsėjo mėnesio. Taip pat dalyviaims skiriami pedagoginiais konsultantai („Renkuosi mokyti!“ atstovai), kurie padeda dalyviams laikytis specifinių, mokymo programoje perteikiamų lūkesčių, kuriuos jiems kelia programa. Vilniaus kolegijoje dalyviai įgyja pradinio ugdymo kvalifikaciją ir mažiausiai dvejus metus dalyviai dirba mokytojais mokyklose pagal mokykloje įprastą mokytojų darbo sutartį. Programoje teikiama pirmenybė mokykloms, kuriose daugiau socialiai pažeidžiamų vaikų ir / arba toms, kuriose ugdytinių rezultatai nėra aukšti.


Kontaktinis asmuo

Projektų vadovė Donata Šablinienė

Donata.Sabliniene@vilnius.lt

Įtraukiojo ugdymo skatinimas

Tikslas

Skatinti gerųjų praktikų apie įtraukųjį ugdymą dalinimąsi tarp Vilniaus mokyklų. Kiekvienas seminaras skirtas tam tikrai pedagogų tikslinei auditorijai – ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ar pagrindinio ugdymo mokytojams.

Nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. įsigalios priimtos Švietimo įstatymo pataisos, kai nebeliks teisinių kliūčių negalią ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams mokytis kartu su visais. Sukūrus tinkamas sąlygas, specialiųjų ugdymosi poreikių ir negalią turintys vaikai galės lankyti artimiausią pagal savo gyvenamąją vietą esančią bendrąją mokyklą, todėl mažės specialiųjų mokyklų poreikis.

Susipažinti su mokymų ciklo apie įtraukųjį ugdymą nuotolinių seminarų grafiku galite čia.

Kvietimai registruotis į seminarus bus išsiųsti į Vilniaus miesto ugdymo įstaigų raštines. Norint dalyvauti pasirinktuose seminaruose, į kiekvieną iš jų bus kviečiama registruotis atskirai.


Kontaktinis asmuo

Projektų vadovė Jurgita Rimkuvienė

Jurgita.Rimkuviene@vilnius.lt

Vilniaus miesto mokytojų tinklo kūrimas

Tikslas

Sukurti tvarią Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokytojų kompetencijų tobulinimo bei profesinės tinklaveikos sistemą.

Eiga

Projektu siekiama plėtoti mokytojų bendrąsias, didaktines ir dalykines kompetencijas telkiant mokytojų bendruomenes bendradarbiavimui ir profesiniam tobulėjimui, užtikrinant jiems galimybes dalijimuisi praktine patirtimi vieniems su kitais, bendradarbiavimui su mokslininkais ir kitais socialiniais partneriais.


Kontaktinis asmuo

Projektų vadovas Gražvydas Kazakevičius

grazvydas.kazakevicius@vilnius.lt

 


Vilniaus miesto metodiniai būreliai

Vilniaus miesto muzikos mokytojų metodinis būrelis

Vilniaus miesto rusų (užsienio) kalbos mokytojų metodinis būrelis

Vilniaus miesto rusų kalbos (gimtosios) mokytojų metodinis būrelis

Vilniaus miesto muzikos mokytojų metodinis būrelis

Vilniaus miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų muzikinio ugdymo metodinė taryba

 

Vilniaus miesto metodinių būrelių veiklos planai

Vilniaus miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų muzikinio ugdymo metodinės tarybos veiklos planas

Naujienos